Analysis of anatomic variations of paranasal sinus by computed tomography


ORHAN İ., SOYLU E., ALTIN G., YILMAZ F., ÇALIM Ö. F., ÖRMECİ T.

Abant Tıp Dergisi, vol.3, no.2, pp.145-149, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Abant Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.145-149
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective : The aim of this study was to determine prev alence of paranasal sinuses anatomic variations on comp uted tomography (CT) scan.Method : We retrospectively searched our radiology database for 426 paranasal sinus CT scan findings. CT scanswere evaluated in terms of agger nasi cell, haller cell, onodicell, pradoxical midd le concha, bullos middle concha, septaldeviation and pterigoid pneumatisation etc. We searchedthe prevalence of paranasal sinüs variations.Results : There were 229 male (%53.7) and 197 female(%46.2) patients. The mean age of the patients was 28.9±7.4 w ith range of 16 -66. In 382 (%89.6) of all cases had atleast one anatomic variation. In 44 (%10.3) cases had noanatomic variation. The most common anatomic variationobserved on CT scans was nasal septal deviation, which waspresented by 204 cases (%47.8) . Agger nasi cell was thescond most common variation (136 cases; %31.9) and thanconcha bullosa of the middle turbinate (110 cases; %25.8).Conclusion : Radiological evaluation of the paranasal sinu ses and soft tissue pathologies of the sinus air cells as well asthe anatomical variations should be investigated. Detectionof these variations play an important role in reducing co mplications that may occur during the operation.
Amaç: Bu çalışmada bilgisayarlı tomografi görüntülemeyöntemi ile paranazal sinüslerdeki anatomik varyasyonl arın görülme sıklığının belirlenmesi amaçlandıYöntem : Çalışma 426 olgunun koronal kesit bilgisayarlıtomografileri üzerinde retrospektif olarak yapıldı. Bilgis ayarlı tomografi görüntüleri Agger nazi ve Haller hücresi,paradoks orta konka, nazal septal deviasyon, pterigoidpnömatizasyonu ve diğer anatomik varyasyonlar açısındandeğerlen dirildi. Anatomik varyasyon rastlanma sıklığıincelendi.Bulgular: Çalışmada retrospektif olarak bilgisayarlı tomografi görüntüleri incelenen 426 olgunun 229u (%53.7)erkek, 197si (%46.2) kadındı. En büyük yaş 66 ve en küçükyaş 16 olup ortalama yaş 28.9 ±7.4 yıl idi. Çalışmadakiolguların tümü anatomik varyasyonlar açısından değerlendirildiğinde 382 sinde (%89.6) anatomik varyasyon tespitedilirken; 44ünde (%10.3) anatomik varyasyon tespitedilmedi. Olguların tümünde en sık görülen anatomikvaryasyon septum deviasyonu (204 olgu; %47.8) idi. Bunusırasıyla agger nazi hücresi (136 olgu; %31.9) ve konkabülloza (110 olgu; %25.8) izliyordu.Sonuç : Paranazal sinüsler radyolojik olarak değerlendirili rken sinüs hava hücreleri ve yumuşak doku patolojilerininya nında, anatomik varyasyonların da araştırılması gere kmektedir. Bu varyasyonların tespiti operasyon sırasındaoluşabilecek komplikasyonların azaltılmasında önemli roloynamaktadır.