Pseudomonas infections in children


KARATOPRAK N., BAĞDAÇİÇEK G., NUHOĞLU Ç., CERAN Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.47, no.2, pp.305-309, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Nosocomial infections are frequently caused by Pseudomonas aeruginosa. Infections with Pseudomonas are common at children with low defense mechanisms due to reasons such as cystic fibrosis, low weight births, trauma, malignasi, serious burns, malnutrition or primary immune insufficiency. In 2004-2006 a study group was formed with 20 Pseudomas cases in our clinic. Isolated species, sensitivity to antibiotics and clinic characteristics were retrospectively examined. 18 of the cases (90%) were male, 2 of them (10%) were female and there were 13 patients under 2 years (65%). While nosocomial infection ratio was 60%, rehospitalization ratio was 55%. 15 patients (75%) had reasons that caused infection: 4 cases had illnesses that required a passive lifestyle, 4 cases had genetic diseases, 3 cases had prematurity, 3 cases had congenital anomalies and 1 case had malnutrition. Varied samples that were taken from 15 pse-udomas aeruginosa cases were examined, pseudo-mas aeruginosa reproduction was found in 26 of them, and pseudomanas sp reproduction was spotted in 5 cases. Drug susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients: Amicasin 100%, netilmicin 63%, gentamicin 60%, tobramicin 53%, imipenem 75%, meropenem 65%, cefapera-zon-sulbactam 86%, cefaperazon 14%, ciprofloxacin 75%, tazö-piperallicin 80%, piperacillin 29%, cefepi-me 60%, ceftazidime 29%, ceftriakson 10%, aztreo-nam 23%. Since Pseudomonas is the reason of no-socomial infections that's based on previous diseases, determining each clinic's resistance profile will illuminate the best choice of the ampirik antibiotics.
Pseudomonas aeruginosa nazokomiyal enfeksiyonların çok sık, bir nedenidir. Pseudomonas ile olan enfeksiyonlar düşük doğum ağırlıklı, travma, kistik fibrozis, malignansi, ciddi yanık, malnütrisyon gibi savunma mekanizmaları zayıflamış veya primer immün yetmezliği olan çocuklarda görülmektedir. Kliniğimizde 2004-2006 yılları arasında yatan hastalardan Pseudomonas enfeksiyonu saptanan 20 olgu çalışma grubumuzu oluşturdu. İzole edilen suşlar, antibiyotik duyarlıkları ve klinik özellikleri retrospektif olarak araştırıldı. Hastaların 18'i (%90) erkek, 2'si (%10) kız, 2 yaş altında 13 olgu (%65) vardı. Nazokomiyal enfeksiyon oranı %60, tekrarlayan yatış oranı %55 idi. 15 hastada (%75) enfeksiyona zemin hazırlayan neden vardı: 4 olguda yatağa bağımlılık gerektiren çeşitli hastalıklar, 4 olguda genetik hastalıklar, 3 olguda prematürite, 3 olguda konjeni-tal anomaliler ve bir olguda malnütrisyon. Pseudomas aeruginosa üreyen 15 tane olgudan alınan çeşitli kültürlerin 26 tanesinde üreme saptandı, Pseudomanas sp üreyen 5 tane olgu vardı. İzole edilen 26 adet P. Aeruginosa antibiyotik duyarlılık oranları: Amikasih %100, netilmisin %63, gentamisin %60, tobramisin %53, imipenem %75, meropenem %65, sefapera-zon-sulbaktam %86, sefaperazon %14, siprofloksasin %75, tazo-piperalisin %80, piperasilin %29, sefepim %60, seftazidim %29, seftriakson %10, aztreonam %23. Pseudomonas, sıklıkla altta yatan bir hastalık zemininde gelişen nazokomiyal enfeksiyonların nedeni olduğu için her kliniğin kendi direnç profilini ortaya koyması ampirik antibiyotik seçiminde yol gösterici olacaktır.