RISK FACTORS FOR EARLY CHILDHOOD CARIES (ECC) IN 2-5 YEARS OLD CHILDREN


PATIR MÜNEVVEROĞLU A., KORUYUCU M., SEYMEN F.

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, vol.48, no.1, pp.19-30, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose: The aim of this study was to determine the association of dietary habits and socioeconomic status for early childhood caries (ECC) among 2-5 years old children. Materials and Methods: A total of 200 children (aged 2-5 years) were examined for gender, dmft, dmfs, dietary and brushing habits, duration and contents of bottle feeding, number of family individuals, educational level and occupation of parents and socioeconomic status. Statistical analysis was performed by using NCSS 2007 software and one-way ANOVA, tukey test, t-test, chi-square test were performed between the groups. Results: According to the results, 62.7% of the children had a history of bottle-feeding. Gender, number of main meal and drinking milk before sleeping were positively and total income was negatively associated with bottle feeding (p=0.031, p=0.017, p=0.038, p=0.0001). For children which were using bottle, the mean average of dmf and dmfs scores were 9.88, 15.5 respectively. Statistically significant differences were found between dmf, dmfs scores and bottle feeding (p=0.0001). Only breast feeding, only feeding bottle and bottle with breast feeding were significantly associated with dmf and dmfs scores (p=0.0001). Anterior caries pattern was significantly high for bottle feeeding than only breast and bottle feeding and only breast feeding (p=0.0001). Socioeconomic status was found significantly associated with dmf and dmfs scores (p=0.004, p=0.036). Conclusion: ECC was more prevalent in preschool children especially who were in low socioeconomic status. It was concluded that night-time breast-feeding in children, using of a bottle at night and during the day correlated with the etiology of ECC.
Amaç: Bu çalışmanın amacı 2-5 yaş arası çocuklarda erken çocukluk çürükleri (EÇÇ) ile beslenme alışkanlıkları ve sosyoekonomik durum arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Toplam 200 çocuk (2-5 yaş arası) cinsiyet, dmft, dmfs, beslenme ve fırçalama alışkanlıkları, biberon ile beslenme süresi ve biberon içeriği, ailede ki birey sayısı, anne ve babanın eğitim düzeyi ve iş durumu ile ailenin sosyoekonomik durumu gibi parametreler açısından değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede NCSS 2007 yazılımı kullanılmıştır; gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü ANOVA, tukey testi, t-testi ile kikare testi uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda çocukların % 62.7'sinin biberonla beslenme öyküsü bulundu. Biberonla beslenme ile cinsiyet, ana öğün sayısı, uykudan önce süt içme sıklığı arasında pozitif; toplam gelir düzeyi arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlılık bulundu (p=0.031, p=0.017, p=0.038, p=0.0001). Biberon kullanan çocuklarda ortalama dmf ve dmfs skoru sırasıyla 9.88, 15.5 olarak saptandı. Dmf ve dmfs skorları ile biberon kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p=0.0001). Sadece anne sütü ile beslenme, sadece biberon ile beslenme ya da hem anne sütü hem de biberonla beslenme ile dmf ve dmfs skorları arasında istatistiksel anlamlılık saptandı (p=0.0001). Ön dişlerde çürük görülme sıklığının biberon ile beslenen çocuklarda, sadece anne sütü ile beslenen ya da her ikisi ile beslenen çocuklara oranla anlamlı derecede yüksek olduğu izlendi (p=0.0001). Sosyoekonomik durum ile dmf ve dmfs skorları arasında istatistiksel anlamlılık saptandı (p=0.004, p=0.036). Sonuç: EÇÇ'nin özellikle düşük sosyoekonomik durumu olan okul öncesi çocuklarda daha yaygın olarak görüldüğü saptanmıştır. EÇÇ'nin etiyolojisinde; geceleri anne sütü ile beslenme, gece boyunca veya gün içerisinde biberon kullanımı önemli rol oynamaktadır.