Karbamazepin ve valproik asit kullanan epileptik çocuklarda serum nitrat ve nitrit düzeyleri


GÖĞCÜ Ş., YÜCEL O., ATAY Z., CERAN Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.45, no.3, pp.125-128, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: To search for the relationship of nitric oxide with widely used antiepileptics carbamazepine and valproic acid. Materials and Methods: 30 children using carbamazepine or valproic acid were chosen as the study group. 20 healthy and 14 epileptic children whose diseases are not active any more were chosen as the control groups. Serum nitrate and nitrite levels of all groups were measured and compared. Results: Serum nitrate level was significantly higher in epileptic children using carbamazepine or valproic acid than control groups (p<0.01). Conclusion: Nitric oxide is an endogenous anticonvulsant. It may play an important role in the mechanism of action of antiepileptic drugs carbamazepine and valproic acid.
Amaç: Nitrik oksidin sık kullanılan antiepileptik olan karbamazepin ve valproik asitle ilişkisini belirlemek. Gereç ve Yöntem: Karbamazepin veya valproik asit kullanan 30 çocuk çalışma grubu olarak seçildi. Hastalıkları aktif olmayan 20 sağlıklı ve 14 epileptik hasta kontrol grubu olarak alındı. Tüm grupların serum nitrat ve nitrit düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Karbamazepin veya valproik asit kullanan epileptik çocuklarda serum nitrat düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01). Tartışma: Nitrik oksit endojen bir antikonvülzandır. Karbamazepin ve valproik asitdin etki mekanizmasında önemli bir rolü olabilir.