Measurement of Perceived Quality Education Services In Health Organizations: “Application In A Private Hospital”


ŞENER E., CEZLAN E. Ç.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.56, no.4, pp.2355-2378, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to evaluate the relationship between the perceptions and quality dimensions of the inservice training of Patient Services employees in a private hospital in Istanbul. The sample of the study consists of 157 Patient Services unit employees. The data collection tool of the descriptive study is the education program perceived quality scale. Descriptive statistics, Mann Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used to analyze the data, and Kolmogrov-Smirnov and Shapiro Wilk tests were used for normality analysis. The highest level of perception by the participants is the instructor (4.19±0.68), and the lowest is the education policy of the enterprise (3.44±1.14). A significant difference was observed in quality perceptions according to gender, educational status, participation in education, scope of education, working time in the sector and position (p<0.05). The quality of education services in health enterprises is determined by the quality of the educator and the education policy of the enterprise.
Bu araştırmanın amacı; İstanbul’daki özel bir hastanedeki Hasta Hizmetleri çalışanlarının aldıkları hizmet içi eğitimlere yönelik algıları ve kalite boyutları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini 157 Hasta Hizmetleri birimi çalışanı oluşturmaktadır. Tanımlayıcı türde yapılan araştırmanın veri toplama aracı eğitim programı algılanan kalite ölçeğidir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, Mann Whitney U ve Kruskal- Wallis testleri ve normallik analizi için Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro Wilk testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcılar tarafından algı düzeyi en yüksek kalite boyutu, eğitmen (4,19±0,68), en düşük ise işletmenin eğitim politikasıdır (3,44±1,14). Kalite algılarında cinsiyete, eğitim durumuna, eğitime katılma durumuna, eğitim kapsamına, sektördeki çalışma süresine ve pozisyona göre anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,05). Sağlık işletmelerinde eğitim hizmetlerinin kalitesini eğitimenin niteliği ve işletmenin eğitim politikası belirlemektedir.