Does the Perceived Social Support of Individuals with Chronic Diseases Affect Their Love of Life?


Creative Commons License

Özsoy Durmaz M., Demir R., Alikan B., Erçetin D. S., Sarı E. N., Kıran Y.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.535-542, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

Introduction and Aim: Due to the fact that chronic diseases are long-term and affect life, depression and anxiety are common in individuals with chronic diseases. This study was conducted to determine the relationship between the perceived social support and love of life of individuals with chronic diseases.Materials and Methods: The study was descriptive-relational type and the sample of the study consisted of 162 patients who were treated as inpatients for chronic diseases in a foundation university hospital. The study’s data were collected using ‘The Descriptive Properties Form’, ‘Multidimensional Perceived Social Support Scale (MSPSS)’, and ‘Love of Life Scale’. Results: With the average score of the Patients’ Love of Life Scale; It was determined that there was a positive moderate relationship between the average score of the social support sub-dimension received from the family (r=,408**), a positive low-level relationship with the social support sub-dimension received from the friend (r=,284**) and the social support sub-dimension received from the special person (r=,155**), and a positive low-level relationship with the total score average of the Multidimensional Perceived Social Support Scale (r=,267**) (p<0.05). Conclusion: According to the result of this study, it was determined that there was a positive relationship between the perceived social support of patients with chronic diseases and their love of life. In this direction, it is revealed that the interaction of patients with special persons for individuals by being handled holistically by nurses during the hospital stay will affect the patient positively. 

ÖZ

Giriş ve Amaç: Kronik hastalıkların uzun süreli olması ve yaşamı etkilemesi nedeniyle, kronik hastalığı olan bireylerde depresyon ve anksiyete yaygın olarak görülmektedir. Bu araştırmada kronik hastalığa sahip bireyler tarafından algılanan sosyal destek ile yaşam sevgileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipte gerçekleştirildi ve bir vakıf üniversitesi hastanesinde kronik hastalığı nedeniyle yatarak tedavi gören 162 hasta ile yürütüldü. Araştırmanın verileri ‘Tanıtıcı Özellikler Formu’, ‘Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ)’ ve ‘Yaşam Sevgisi Ölçeği’ kullanılarak toplandı. Bulgular: Hastaların Yaşam Sevgisi Ölçeği puan ortalaması ile; aileden alınan sosyal destek alt boyutu puan ortalaması arasında olumlu yönde orta düzeyde (r=,408**), arkadaştan alınan sosyal destek alt boyutu (r=,284**) ve özel insandan alınan sosyal destek alt boyutu (r=,155**) puan ortalaması ile olumlu yönde düşük düzeyde, ÇBASDÖ toplam puan ortalaması ile olumlu yönde düşük düzeyde bir ilişki (r=,267**) olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, kronik hastalığı olan bireyler tarafından algılanan sosyal destek ile yaşam sevgileri arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlendi. Bu doğrultuda, hastaların hastanede yatış süresi boyunca hemşireler tarafından bütüncül olarak ele alınarak, bireyler için özel kişiler ile etkileşiminin sağlanmasının hastayı olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.