AN INVESTIGATION OF THE SPEECHES OF THE PRESIDENTIAL CANDIDATES OF SPORT CLUBS IN THE FRAME OF RHETORIC ANALYSIS


Creative Commons License

GEZMEN B., EKEN İ.

Turkish Studies - Language and Literature, vol.14, no.3, pp.1205-1223, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Persuasion is a subject that has frequently been emphasized in social science studies from past to present. Today, it is crucial to deliver a beautiful, effective, and memorable speech for many distinguished speakers, political leaders, and academics. At this point, communication studies focusing on persuasion emphasize the concept of rhetoric more. Rhetoric is an art that is necessary for every persuasive communication and is used to influence the thoughts, feelings, and behaviors of individuals. Rhetoric, which functions as a tool of influence, focuses on speaking beautifully and effectively. In ‘Rhetoric,' Aristotle defines the concept of rhetoric, which is seen as an essential tool for persuasion, as Ethos, Pathos, and Logos and evaluates the concept of rhetoric as equivalent to dialogue and ethical rules. In the present study, the speeches of two presidential candidates speaking at the Ordinary General Assembly Meeting of Fenerbahce Sports Club, which is considered to be one of the most important nongovernmental organizations in Turkey, will be analyzed. Aziz Yildirim, who was elected as the president to Fenerbahce Sports Club, for the first time on 15 February 1998, won the next 12 presidential elections. In this process, he has been one of the names who ran Fenerbahce Sports Club and directed Turkish sports life. One of the issues to be underlined in the research is that the presidential elections of no sports club held until today have had as many members as the elections held at Fenerbahce Sports Club. As a result of the Congress, Aziz Yildirim, who had been the president of Fenerbahce Sports Club for over 20 years, lost to Ali Yildirim Koc, who was elected the new president. The speeches of President Aziz Yildirim and presidential candidate Ali Yildirim Koc, the main speakers of the Congress, will be evaluated in the rhetorical framework.
İkna kavramı, geçmişten günümüze sosyal bilim çalışmalarındaüzerinde sıkça durulan bir konudur. Günümüzde birçok önemlikonuşmacı, siyasi lider, akademisyen için güzel, etkili ve çarpıcıkonuşma yapmak önem teşkil etmektedir. Bu noktada, retorik kavramıve ikna edici iletişim çalışmaları giderek önemini ve etkinliğiniarttırmaktadır. Retorik, ikna edici her iletişim türü için geçerli olan,bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını etkilemek için kullanılanhitabet sanatıdır. Bir etkileme aracı olarak işlevini sürdüren retorik,güzel ve etkili biçimde söz söyleme üzerinde durmaktadır. Aristoteles’inRetorik adlı eseri çok eski yüzyıllardan beri etkisini hiç yitirmeden birçokaraştırmacı tarafından üzerine çalışan bir eserdir. Aristoteles Retorik’teikna için önemli bir araç olarak görülen retorik kavramını Ethos, Pathosve Logos olarak sınıflandırmıştır ve diyalog ve etik kurallara eş değerolarak değerlendirmektedir.Bu çalışmada, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütlerindenbirisi olarak görülen Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, “2-3 Haziran 2018Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda yer alan iki adayın konuşmasıRetoriksel açıdan analiz edilecektir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe SporKulübü’nde ilk kez 15 Şubat 1998'de başkan seçilmiş ve bu seçime kadargirdiği 12 kongreyi kazanmıştır. Aziz Yıldırım, 20 yıllık bu süreçteFenerbahçe Spor kulübünü yöneten ve Türk spor hayatına yön verenisimlerden biridir. Araştırmada önem teşkil eden konulardan birisiFenerbahçe Spor Kulübü’nün, “2-3 Haziran 2018 Seçimli Olağan GenelKurul Toplantısı’na kadar Türkiye’deki seçimli genel kurulların 5-10 bin kişilik delegelerin katılımıyla gerçekleşmiş olmasıdır. Bu seçimli genelkurulda rekor seviyede delege oy kullanmıştır.Kongre sonunda 20 yılı aşkın bir süreçte Fenerbahçe SporKulübünü başkanlığını yapan Aziz Yıldırım’ın, seçimli olağan genelkurulda başkanlığı sona ermiş ve yeni Başkan Ali Yıldırım Koç olmuştur.Kongrenin ana konuşmacıları başkan Aziz Yıldırım ve başkan adayı AliYıldırım Koç’un değişim ekseninde gerçekleştirecekleri, öngörülerinedayanan konuşmaları retoriksel çerçevede ilgili başlıklar üzerindedeğerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada iki başkan adayının seçim öncesikonuşma metinleri incelemeye alınmıştır. Amaç retoriksel analiz ekseninde ensık kullanılan retorik unsurlarını, metinler üzerinden ortaya çıkarmaktır.Konuşmalar inandırıcılık, mantıksal olarak ispatlama ve dinleyicilerinduygularına hitap etme noktasında örneklerle değerlendirilmiştir. Aziz Yıldırımkonuşmasında genel olarak 3 Temmuz’da yaşanan şike olayları sürecinedeğinmiştir. Ali Yıldırım Koç, konuşmasında temel olarak geçmiş yönetiminhatalarından bahsetmekte ve kendisinin seçilmesi durumunda yeni yönetiminortaya koyacağı değişim ve dönüşümlerden bahsetmiştir.