Coordinator Organizations of the Ministries of Health in the Development of Health Tourism: Comparison of Turkey, Malaysia, and South Korea


ŞAHİN S. K.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.983-992, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Health tourism, which is one of the types of tourism with the highest added value and that can continue for 12 months in the world, is one of the priority agenda topics of our country. In most of the countries that have gained a global competitive advantage in the field of health tourism, organizations with various missions have been established under the coordinator of the Health Ministries. In this study, the medical tourism with Turkey, Malaysia and South Korea aimed to compare the coordinator organizations which have similar goals, objectives, and visions. The study is a collected work. Turkey's private sector leadership in the last 10 years has demonstrated remarkable success in medical tourism title. Established with the support of the government in various headings to improve the success achieved in medical tourism and to demonstrate similar success in other health tourism branches, International Healthcare Services Incorporated Company. It should carry out competition and cooperation with other country examples and implement successful practices in our country. To serve this purpose, effective support of the private health sector and agencies, which constitute the main driving force, will be able to reach the target of market leadership. It will be possible to achieve success thanks to carrying out coordinated studies with all stakeholders of the health sector, ensuring the international validity of the legislation, developing different marketing strategies for different markets, conducting promotional activities more actively with liaison offices to be established abroad, sharing comprehensive information about services received or planned to be received in different languages, project supports and media awards and incentives. Keywords: Health tourism, Health tourist, Tourism
Dünya’da önemi giderek artan, yılın 12 ayı boyunca devam edebilen ve katma değeri en yüksek turizm çeşitlerinden biri olan sağlık turizmi, ülkemizin de öncelikli gündem başlıklarından biridir. Sağlık turizmi alanında küresel rekabet üstünlüğü elde etmiş ülkelerin birçoğunda koordinatör kuruluş niteliğinde Bakanlıklara bağlı olarak çeşitli misyonlara sahip organizasyonlar oluşturulmuştur. Bu çalışmada Türkiye ile Malezya ve Güney Kore’nin benzer amaç, hedef ve vizyona sahip olan sağlık turizmi koordinatör kuruluşlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma derleme niteliğindedir. Türkiye son 10 yılda özel sektörün liderliğinde medikal turizm başlığında önemli başarılar ortaya koymuştur. Devletin çeşitli başlıklarda destekleriyle medikal turizm de elde edilen başarının geliştirilmesi ve diğer sağlık turizmi kollarında da benzer başarının sergilenmesi amacıyla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş., diğer ülke örnekleriyle de rekabet ve iş birliğini beraber yürütmeli ve başarılı uyguları ülkemizde de hayata geçirmelidir. Bu amaca hizmet edecek şekilde esas lokomotif gücü oluşturan özel sağlık sektörü ve acentelerin etkili desteklenmesi pazar liderliği hedefine ulaştırabilecektir. Bunun için sağlık sektörünün tüm paydaşları ile koordineli çalışmalar yürütülmeli, mevzuatların uluslararası geçerliliğinin sağlanması, farklı pazarlar için farklı pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, yurt dışında kurulacak irtibat ofisleri ile tanıtım faaliyetlerinin daha aktif bir şekilde yürütülmesi, farklı dillerde alınan veya alınması planlanan hizmetlerle ilgili kapsamlı bilgi paylaşımının yapılması, proje destekleri ve medya ödülleri ile teşviklerin yapılması gibi faaliyetler ile başarıya ulaşmak mümkün olacaktır. Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, Sağlık turisti, Turizm