An Analysis of the Pediatric Kidney Transplantation: Experience of a Single Center


YANARAL T. U.

Journal of Reconstructive Urology, vol.10, no.3, pp.93-97, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Advances in nephrology, anesthesia,surgery, and postoperative managements have led to an increase inthe survival rates of pediatric kidney transplants (PKT) and the numbers of pediatric patients undergoing kidney transplantation. In thisstudy, we aimed to review the anesthesia and surgical managementof patients undergoing PKT and to present our PKT experience. Material and Methods: The clinical records of patients who underwentPKT between March 2014 and May 2020 in our hospital were retrospectively reviewed. Only patients under 18 years of age who underwent kidney transplantation were included in the study, and patientsover 18 years of age were excluded. Data were collected using clinical follow-up forms and hospital information management system.Results: Thirty-one patients (15 men, 16 women) were included inthe study. The mean age of the patients was 12.6±4.6 (3-18). Organsfrom living donors were used for 29 patients and organs from deceased donors for 2 patients. Mean operation time, blood loss and ischemia time were 172±53 minutes, 171±59 mL and 54±15 minutes,respectively. Five (16%) patients required mechanical ventilation foran average of 2.5 (0-36) hours postoperatively. The mean urine output of the patients in the first 24 hours after kidney transplantationwas 7,832±5,012 mL. The mean creatinine values before and aftertransplantation were 5.8±2.3 and 1.16±0.9 g/dL, respectively. Conclusion: A multidisciplinary approach at every stage is essential for asuccessful PKT. Nephrological optimization of the patient during preoperative period is important to prevent possible complications during surgery. In anesthesia management, close monitoring of centralvenous pressure and blood pressure regulation should be done, andattention should be paid to appropriate electrolyte and fluid management.
Amaç: Nefroloji, anestezi, cerrahi ve postoperatif tedavilerdekigelişmeler, böbrek nakli uygulanan pediatrik hastaların hayatta kalma oranlarında ve pediatrik böbrek nakli (PBN) sayılarında artışa yol açmıştır. Bu çalışmamızda, PBN yapılan hastaların anestezi ve cerrahiyönetimini gözden geçirmeyi ve PBN deneyimlerimizi sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde, Mart 2014-Mayıs 2020 tarihleri arasında PBN yapılan hastaların klinik kayıtları geriye dönük incelendi. Sadece 18 yaş altında böbrek nakli yapılan hastalar çalışmaya dâhil edildi, 18 yaş üstü hastalar çalışma dışı bırakıldı. Veriler, klinik takip formları ve hastane bilgi yönetim sistemi kullanılarak toplandı. Bulgular: Çalışmaya, 31 hasta (15 erkek, 16 kadın) dâhil edildi. Hastaların ortalama yaşı 12,6±4,6 (3-18) idi. Donör böbrek, 2 hastada kadavradan, 29 hastada canlıdan alındı. Ortalama ameliyat süresi, kanama miktarı ve iskemi süresi sırasıyla 172±53 dk, 171±59 mL, 54±15 dk idi. Beş (%16) hastada, postoperatif ortalama 2,5 (0-36) saat mekanik ventilasyon ihtiyacı oldu. Hastaların böbrek nakli sonrası ilk 24 saat idrar çıkış miktarları ortalama 7.832±5.012 mL idi. Nakil öncesi ve sonrası ortalama kreatinin değerleri sırasıyla 5,8±2,3 ve 1,16±0,9 g/dL idi. Sonuç: Başarılı bir PBN için her aşamada multidisipliner bir yaklaşım şarttır. Ameliyat sırasında olası komplikasyonların önlenmesi için hazırlık esnasında hastanın nefrolojik optimizasyonu önemlidir. Anesteziyönetiminde ise yakın santral venöz basıncı takibi ve kan basıncı regülasyonu yapılmalı, ayrıca uygun elektrolit ve sıvı yönetimine dikkat edilmelidir.