Cytomegalovirus (CMV) and Hepatitis B (HBV) Reactivation During Autologous Stem Cell Transplantation: A Single-center Experience


Gemici A., Beköz H. S., Sevindik Ö., Sadri S., Serin İ., Erol V. B., ...More

Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları, vol.6, no.2, pp.38-44, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Cytomegalovirus (CMV) reactivation is a frequently encountered clinical condition during allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Hepatitis B reactivation (HBV) can occur asymptomatically only with re-emergence or increase in blood HBV-DNA levels, as well as in different clinical manifestations, including acute hepatitis and fulminant liver failure. While allogeneic hematopoietic stem cell transplantation is an independent risk factor, the risk for autologous hematopoietic stem cell (HSC) recipients and its effects on the transplantation process are not clear. In our study, we aimed to reveal the relationship between CMV reactivation and engraftment process and HBV reactivation in autologous HSC recipients. Patients and Methods: A total of 174 autologous HSC recipients who were followed-up between July 2014 and December 2019 were included in our study. Organ involvement due to CMV infection was confirmed by tissue pathology, imaging methods and clinical find- ings. The type of CMV infection was evaluated according to the patient’s clinical follow-up, radiological reports, the course of the copy number according to whether the patient received treatment, and whether the virus was detected in the pathological examination of any tissue. Results: The CMV reactivation rate was 10.3% with 18 patients. The rate of total Anti-HBc positivity in cases with CMV reactivation was found to be statistically significantly higher than in the CMV negative subgroup. The HBV reactivation rate of the patients in the CMV reactivation subgroup was found to be statistically significantly higher than the patient group without CMV reactivation. Conclusion: Autologous stem cell transplantation also constitutes an important type of treatment to be careful in terms of viral reacti- vation.
Amaç: Sitomegalovirüs (CMV) reaktivasyonu allojenik hematopoetik kök hücre transplantasyo- nu sırasında sık görülür. Hepatit B reaktivasyonu (HBV), akut hepatit ve fulminan karaciğer yet- mezliği veya sadece HBV DNA düzeyinde artma şeklinde ortaya çıkabilir. Allojenik hematopoetik kök hücre nakli bağımsız bir risk faktörüyken, otolog hematopoetik kök hücre (HKH) alıcıları için risk ve nakil sürecine etkileri net bilinmemektedir. Çalışmamızda, geriye dönük olarak analiz etti- ğimiz otolog HKH alıcılarında CMV enfeksiyonu-engraftman ve hepatit B reaktivasyonu ilişkisini ortaya koymayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Temmuz 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında takip edilmiş olan toplamda 174 otolog KHN alıcı olan hasta değerlendirildi. CMV enfeksiyonuna bağlı organ tutulumları doku tanısı, görüntüleme ve klinik bulgularla doğrulandı. CMV enfeksiyonun tipi hastanın klinik izlemi, radyolojik raporları, hastanın tedavi alıp almamasına göre kopya sayısı seyri, virüsün herhangi bir dokunun patolojik incelemesinde tespit edilip edilmemesine göre değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya toplam 174 otolog KHN alıcı dahil edildi. CMV reaktivasyon oranı 18 has- tayla %10.3’tü. CMV reaktivasyonu olan olguların total Anti-HBc pozitif olma oranı, CMV negatif grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek saptandı. CMV reaktivasyonu grubun- daki olguların HBV reaktivasyon oranı, CMV reaktivasyonu olmayan hasta grubundan istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek saptandı. Sonuç: Otolog kök hücre nakli de viral reaktivasyonlar açısından dikkatli olunması gereken önemli bir tedavi tipini oluşturmaktadır.