Akciğer tutulumu olmayan hastada COVİD-19 ilişkili miyoperikardit


Ataselim B., Ayar I., Erdoğan C., Kızılaslan D., Karaca I. O.

28. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 24 September 2022, pp.34-35

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34-35
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) ile ilişkili olduğu düşünülen çok sayıda komplikasyon tanımlanmıştır. Hastane içi artmış mortalite ve kötü prognoz ile ilişkili önemli bir komplikasyon miyokarditdir. COVID-19 ile ilişkili miyokard hasarında, doğrudan viral hasar, sistemik inflamatuar yanıt, myokardda fibrozis, sitokin fırtınası, koroner plak destabilizasyonu ve hipoksi suçlanmaktadır.Yoğun bakım ünitemizde takipli COVID 19 ilişkili myoperikardit olgumuzun tanı, tedavi ve takip süreçlerini paylaşmayı planlandık. Olgu: Göğüs ağrısı nedeniyle başvuran 28 yaşında kadın hastanı troponin testi pozitif ve elektrokardiyografide(EKO) sol ventrikül disfonksiyonu bulgularının görülmesi üzerine akut miyokardit ön tanısı ile kardiyoloji servisine yatışı yapıldı. Hastanın COVID-19 PCR testi pozitif olarak saptandı. Akciğer tutulumu görülmedi. Hastanın yapılan EKO’sunda 20 mm'e ulaşan perikardiyal efüzyon gözlendi. Hipotansiyon ve düşük debi bulguları gelişmesi üzerine koroner anjiografi yapıldı. Anjiyografisi normal olan hastaya intraaortik balon pompası(IABP) uygulandı ve COVID-19 ilişkili miyoperikardit tanısıyla yoğun bakım ünitesine transfer edildi.Hasta miyokardit etkenleri açısından tarandı.Diğer viral serolojik testleri negatif saptandı. Hipotansif olan hastaya vazopressor ve inotrop tedavisi başlandı. Hastanın gelişinde ejeksiyon fraksiyonu %35 olarak değerlendirildi. Hastaya pulse steroid tedavisi başlandı. Analjezik tedavisi düzenlendi.Günlük EKO ile değerlendirildi.Hastanın 7.günde EF:%45 oldu ve vazopressor ve inotrop destek tedavisi sonlandırıldı,IABP desteğinden ayrıldı.Hasta yoğun bakım yatışının 8. gününde servise transfer edildi. Tartışma: Koronavirüs ile ilişkili miyoperikardit vakaları bildirilmiştir.Klinik tablodeğişkendir.Tanıda ilk basamak klinik şüphedir.Altın standart endomyokardial biyopsidir.EKO,kardiyak MR, kontrastlı kardiyak BT tanıyı desteklemek için kullanılabilir. Fulminan miyokarditin ilk tedavisi, inotropların veya vazopresörlerin kullanımını ve mekanik ventilasyonu içeren kardiyojenik şok tedavisidir.Aritmiler, geçici kalp pili veya antiaritmik ilaçlarla yönetilebilir.Şiddetine göre hasta mekanik dolaşım desteğine ihtiyaç duyabilir.NSAİİ'lerin ve QTc uzatan ilaçların COVID-19 hastalarında kullanımı kardiyak semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatli olunmalıdır. Sonuç: Olgumuz göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran akciğer tutulumu olmaksızın COVID-19 testi pozitif olan bir hastadır.Klinik şüphe, erken tanı ve tedavi ile hasta taburcu edilmiştir.COVID-19 ile ilişkili kardiyak komplikasyonlar yüksek mortalite ve kötü prognoz ile ilişkilidir.Ciddi ventrikül disfonksiyonu, ventriküler aritmiler görülebilir.Erken teşhis ve tedavi prognozda önemlidir.