Comparison of Different Naturel (Natural, Modified Natural, Stimulated Modified Natural) Cycle Results in Frozen-Thawed Embryo Transfers


Creative Commons License

ÖZMEN S., Tola E. N.

Türk üreme tıbbı ve cerrahisi dergisi (Online), vol.6, no.3, pp.185-189, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of our study was to compare the clinical results of 3 different natural cycle methods used in patients who underwent na turel cycle and frozen- thawed embryo transfer (FET). Material and Methods: This retrospective study was conducted at Medipol Mega University Hospital IVF Center. 271 cases aged 35 years and younger who underwent naturel cycle frozen-thawed embryo transfer (FET) were included in the study. Cycles were an alyzed in three groups: n-FET (n=155) in the group that was followed only until spontaneous ovulation, mn-FET (n=81) in the group in which spontaneous follic le development was followed to trigger ovulation and in which hCG injection was performed, ovulation induction with an aromatase inhibitor and ovulation was performed. was determined as the s- FET(n=35) group, which was injected with hCG to trigger it. All cases included in the study had frozen good quality blastocyst. Embryological data of the groups were recorded. The rates of implantation (positive pregnancy test), clinical pregnancy (fetal heartbeat on ultrasound), abortio n (pregnancy termination before 20 weeks of gestation) and live birth were compared between the groups. Results: When the subgroup analyzes of the natural FET groups were made, it was seen that there was no significant difference between the rates of abortion, pregnancy, pregnancy loss and live birth in the three groups . Conclusion: In our study, no differ- ence was observed between the n-FET, c-FET and mn-FET groups in terms of results. It seems that performing s-FET in the mn-FET higper-responder group in the normoresponder group in cases where FET will be performed with the naturel cycle is less costly and less time-consuming for the clinician and the patient.
Amaç: Çalışmamızın amacı naturel siklus ile dondurulmuş-çözdürülmüş embriyo transferi (DÇET) uygulanan hastalarda kullanılan 3 farklı naturel siklus yöntemi- nin klinik sonuçlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma Medipol Mega Hastanesi İn vitro Fertilizasyon (IVF) Ünitesinde yapıldı. Na- turel siklus ile DÇET yapılan 35 yaş ve altı 271 kadın retrospektif olarak çalışmaya alındı. Vakalar DÇET siklusu hazırlama protokolüne göre 3 gruba ayrıldı: Spontan ovulasyona kadar sadece izlem yap ılan grup naturel DÇET (n-DÇET, n=155), spontan folikül geli şimi takip edilip ovulasyon için human koryonik gonadotropin (hCG) yapılan grup modifiye naturel DÇET (mn-DÇET, n=81), aromataz inhibitörü ile ovulasyon indüksiyonu yapılıp ovulasyonu tetiklemek için hCG yapılan grup stimule edilmiş modifiye naturel DÇET (s-DÇET, n=35) grubu. Çalışmaya alınan vakaların hepsi dondurulmuş iyi kalite blastokiste sahipti. Gruplar arası implantasyon (pozitif gebelik testi), klinik gebelik (ultrasonda fetal kalp atımı), abort (20. gestasyonel haftadan önce gebelik terminasyonu) ve canlı doğum oranları karşılaştırıldı. Bulgular: Naturel DÇET, modifiye naturel DÇET ve stimule edilmi ş modifiye naturel DÇET grupları arasında siklus iptali, implantasyon, abortus ve canl ı doğum oranları arasında anlamlı olarak fark izlenmedi. Sonuç: n-DÇET, mn-DÇET ve s-DÇET grupları arasında IVF başarısı benzerdir. Naturel siklusla DÇET yapılacak vakalarda menstrual siklusu düzenli ise mn-DÇET, siklusu düzenszi grupta ise s-DÇET yap ılması daha az maliyetli ve klinisyen ve hasta aç ısından daha az zaman alıcı gibi durmaktadır.