Çocukluk Çağında Febril Konvülziyon ve Demir Eksikliği Anemisi İlişkisi


ÜNVER O., SEZER R. G., KİBAR A. E., ÜNVER A., İPEK İ. Ö., BOZAYKUT A.

Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.6, no.1, pp.57-60, 2015 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.4328/jcam.1716
  • Journal Name: Journal of Clinical and Analytical Medicine
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.57-60
  • Keywords: Febrile Seizures, Iron Deficency, Child
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Febrile seizures are the most common seizure type in childhood. In recent years febrile seizures are linked with iron deficiency anemia. The aim ofthis study is to evaluate the association between febrile seizures and iron deficiency and iron deficiency anemia. Material and Method: 139 children, aged6 months to 5 years, admitted to our pediatric outpatient and emergencyclinic between November 2003 and August 2004 were enrolled in the study.The diagnosis of iron deficiency anemia and febrile seizures were made according to the criteria of American Academy of Pediatrics. The study groupconsisted of 93 children with one or more febrile convulsions. None of themwas on antiepileptic therapy. The control groups consisted of children witha febrile illness in the absence of convulsions (n=21) and healthy children(n=25). Results: There was no statistically significant difference in Hb, MCVand ferritin levels between the study and control groups (p>0,05). The serum iron levels were lower in the children with febrile seizures comparedto the children with a febrile illness in the absence of febrile seizures andhealthy children. The result is statistically significant (p<0,05). Discussion:The present study showed that the percentage of iron deficiency is higher inthe children with febrile seizures compared to the control groups even beforethe anemia develops. The results of this study suggest that iron deficiencymay play a role in the etiopathogenesis of febrile seizures. However, furtherstandardized and controlled studies are required to evaluate this finding.
Amaç: Çocukluk çağında en sık görülen konvülziyon tipi olan febril konvülziyonun etiyolojisi ve risk faktörleri içinde son yıllarda demir eksikliği anemisiüzerinde durulmaktadır. Çalışmamızda demir eksikliği ve demir eksikliği anemisiyle febril konvülziyon arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kasım 2003- Ağustos 2004 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Hastalıkları polikliniği ve acil servise başvuran yaşları 6 ay ile 5 yaş arasında 139 çocuk çalışmaya dahil edildi. Hastalarda demir eksikliği anemisi vefebril konvülziyon tanıları Amerikan Pediatri Akademisi kriterlerine göre belirlendi. Çalışma grubu, bir veya birden fazla febril konvülziyon geçirmiş, antiepileptik tedavi almayan 93 çocuktan oluştu. Kontrol grubu ateşli hastalığıolan konvülziyon geçirmemiş (n=21) ve sağlıklı çocuklardan (n=25) oluşturuldu. Bulgular: Çalışma grubu ve kontrol grupları arasında Hb, MCV ve ferritindüzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Febrilkonvülziyon grubunda sağlıklı çocuk ve ateşli kontrol grubuna göre serum demir düzeyi anlamlı düşük bulundu. Tartışma: Çalışmamızda febril konvülziyonlu çocuklarda demir eksikliği anemisi oluşmadan serum demir düzeyinde düşüklük saptanması, febril konvülziyonda demir eksikliğinin kolaylaştırıcı belkide tetikleyici faktör olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu bulguyu aydınlatmak için daha fazla standardize edilmiş kontrollü çalışmaya ihtiyaç vardır.