Investigation of Sleep Quality In Sleep And Awake Bruxism In Young Adults


TINASTEPE N., İŞCAN İ.

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.1, pp.173-178, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.607326
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.173-178
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Bruxism is thought to be associated with many sleep disorders. However, there is little information about sleep quality in patients with bruxism. The aim of this study was to investigate sleep quality in patients with sleep and awake bruxism.The study was conducted with 585 dental faculty students, 351 of whom (60%) were women and 234 (40%) men, aged between 18 and 35 years. For the diagnosis of sleep bruxism, the criteria of the American Academy of Sleep Medicine (AASM) were used. The presence of awake bruxism was determined by questioning the awareness of oothgrinding in the last 1 month. While determining the sleep quality and the day time sleepiness of the students, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and EPWORTH sleepiness scale (ESS) was used, respectively Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics 22 software (IBM SPSS, Turkey). Data were analyzed using chi-square test and Mann Whitney U. The significance level was set at p≤0.05.According to the chi-square test, there was no significant difference in sleep quality between students with and without sleep bruxism and awake bruxism. The prevalence of excessive daytime sleepiness (46.4%) was found to be significantly higher in the students with sleep bruxism than in those without sleep bruxism (37.2%) (p: 0.027; p <0.05).While there was no difference in sleep quality between the patients with bruxism and those who were not, some differences were observed in sleep quality components.
Bruksizmin birçok uyku bozukluğu ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak bruksizmi olanlarda uyku kalitesi hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı uyku ve uyanıklık bruksizmi bulunan bireylerde uyku kalitesinin araştırılmasıdır.Çalışma yaşları 18 ile 35 arasında değişmekte olan, 351’i (%60) kadın ve 234’ü (%40) erkek olmak üzere toplam 585 dişhekimliği fakültesi öğrencisi ile yapıldı. Uyku bruksizmi tanısında Amerika Uyku Tıbbı Birliği (AUTB) tanı kriterleri kullanıldı. Uyanıklık bruksizmi varlığı öğrencilere yöneltilen son 1 ay içerisindeki diş gıcırdatma farkındalıklarına yönelik soru ile belirlendi. Öğrencilerin uyku kalitesi belirlenirken Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), gündüz uykululuk derecesi belirlenirken EPWORTH uykululuk ölçeği (EUÖ) kullanıldı. İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanı sıra Mann Whitney U, Ki-Kare testi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.Ki-kare testinin sonuçları, uyku ve uyanıklık bruksizmi olan öğrencilerle olmayanlar arasında uyku kalitesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını gösterdi (p˃0.05). Uyku bruksizmi olan öğrencilerde gündüz aşırı uyku hali görülme oranı (%46.4), uyku bruksizmi olmayan öğrencilerden (%37.2) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu(p=0.027; p<0.05).Bruksizmi olan öğrenciler ile olmayanlar arasında uyku kalitesi açısından farklılık bulunmazken, uyku kalitesi bileşenlerinde bazı farklılıklar vardır.