CHILD, TECHNOLOGY AND MEDIA: A STUDY ON EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS


VEZİROĞLU ÇELİK M., ACAR İ. H., BİLİKCİ C. A., ŞAHAP G., YALVAÇ B. M.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.6, pp.147-164, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study is to examine the opinions of preschool and first grade teachers on technology and media use in education and to identify the similarities and differences between these two group of teachers according to their technology and media use in education. Participants of this study were 22 first grade primary school teachers and 29 preschool teachers. The data of this study was gathered via semi- structured interview form that was formed in accordance with the opinions of field experts and the related literature. The content analysis method was used to analyze the data. As a result of the analyses the following four themes were identified: The place of technology in education, technology use in educational setting, media and media use in education and social media and it’s use in education. Findings indicated that preschool teachers gave saving on time and stimulating different senses of children prominence while first grade teachers emphasized the easy access to information. While preschool teachers emphasized the importance of technology for permanent learning, primary school teachers emphasized its importance on providing equal opportunities in education and easing understanding. Related to social media use in education preschool teachers expressed that they used social media for learning different educational activities and methods while primary school teachers use social media for communicating with parents. The results of this study were discussed in accordance with the related literature and suggestions were provided related to technology and media use in early childhood education programs.
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıföğretmenlerinineğitimuygulamalarındateknolojivemedyakullanımlarına ilişkin görüşlerini incelemek ve her iki öğretmengrubunun teknoloji ve medya kullanımları arasındaki benzer ve farklıyönleri belirlemektir. Çalışmanın katılımcılarını 22 ilkokul birinci sınıföğretmeni ve 26 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanınverileri alan uzmanı görüşleri ve ilgili literatür doğrultusunda hazırlananyarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Toplananverilerin analizi nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemiylegerçekleştirilmiştir. İçerik analizi sonucu elde edilen temalar;teknolojinin eğitimdeki yeri, teknolojinin eğitim ortamında kullanımı,medya ve medyanın eğitimde kullanımı ve sosyal medya ve eğitimde kullanımı olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre teknolojinineğitimde kullanımı temasına yönelik yapılan incelemede okul öncesiöğretmenlerinin teknolojinin zamandan tasarruf sağlaması ve çocuklarınfarklı duyularını uyarması özelliğini; birinci sınıf öğretmenlerinin isebilgiye kolay ulaşım sağlama özelliğini ön plana çıkardıklarıbelirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenleri teknolojinin eğitim ortamındakullanımıyla ilgili olarak öğrenmenin kalıcı hale geldiğini vurgularkensınıf öğretmenleri eğitimde fırsat eşitliği sağlandığını ve anlamayıkolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Sosyal medyanın eğitimde kullanımıtemasıyla ilgili olarak; okul öncesi öğretmenleri sosyal medyayı farklıetkinlik ve yöntemler bulma amacıyla kullanırken, sınıf öğretmenleridaha çok velilerle haberleşme amacıyla kullandıkları belirtmiştir.Çalışmada elde edilen sonuçlar ilgili literatür doğrultusunda tartışılmışve erken çocukluk dönemi eğitim programlarında medya ve teknolojikullanımına yönelik öneriler sunulmuştur.