Reflections of Digital Applications in Pharmacy Communication on Medicine and Healthcare Services


Eroğlu İ.

2nd International Medicine, Health and Communication Sciences Congress, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2022, pp.125

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.125
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to investigate the relationship of digital applications in pharmacy communication with medicine and health services in the digital age in which we are in the chaos of disruptive technologies and pandemics. It aims to contribute to the innovations that can be applied in our country by compiling the studies conducted in this field.

A literature review was conducted in national and international databases with keywords related to the subject. In the literature reviewed in this study, it was observed that pharmacists, as primary health care providers, increased the use of digital technology, especially during the Covid-19 pandemic. For example, pharmacists have switched to e-prescriptions instead of paper prescriptions. They preferred to order products digitally instead of face-to-face. They used digital assistive devices such as phones and computers to monitor patient medication consumption and track patient care. During the pandemic process, digital technologies and digital communication have played a major role in community pharmacists assuming a critical role for public health during the physical and social isolation process as the first point of contact. Research has shown that community pharmacists have mostly used the telephone as a digital intervention tool, which has led to significant improvements in vaccination rates, smoking cessation, hypertension management and medication adherence. These results indicate that community pharmacists can strategically support physicians in disease prevention, diagnosis and treatment with communication methods adapted to the digital environment. In another study conducted abroad, it was shown that digitalization of drug prescribing processes and openness to the control of the pharmacist led to a decrease in adverse drug reactions and patients had the opportunity for safer treatment. The presence of a pharmacist in the healthcare team also increases the cost-effectiveness of interventions. With the development of digital competencies of pharmacists, the star, which is foreseen to be added to the seven-star pharmacist definition of the World Health Organisation for the pharmacist of the future, the positive change agent is one of the main competencies of the pharmacists of the new normal period after the pandemic. In the new normal world order, in addition to tele-counseling, other digital technologies such as robotic drug dispensing, keeping electronic health records of patients, computer-based support systems for decision-making and the use of artificial technology are expected to be increasingly integrated into pharmacy practice.

It has been stated that there is a significant increase in the use of digital communication by pharmacists and that the digital communication of the team strategically leading the health sector can contribute to different studies to be carried out in this field. As a result, there is a need to conduct comprehensive field research on the subject.

Bu çalışmanın amacı, yıkıcı teknolojiler ve pandemi kaosu içinde bulunduğumuz dijital çağda eczacılık iletişimindeki dijital uygulamaların tıp ve sağlık hizmetleri ile ilişkisini araştırmaktır. Bu alanda yapılmış çalışmaların derlenmesi ile ülkemizde uygulanabilir yeniliklere katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası veri tabanlarında konu ile ilgili anahtar kelimeler ile literatür taraması yapılmıştır. Bu çalışmada incelenen literatürde, birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak eczacıların özellikle Kovid-19 pandemisi sırasında dijital teknoloji kullanımını arttırmış oldukları gözlemlenmiştir. Örneğin, eczacılar kağıt reçete yerine, e-reçeteye geçiş yapmışlardır. Yüz yüze yerine dijital ortamda ürün siparişi vermeyi tercih etmişlerdir. Hasta ilaç tüketimini izleme ve hasta bakımının takibinde bir araç olarak telefon ve bilgisayar gibi dijital yardımcı cihazlardan yararlanmışlardır. Pandemi sürecinde toplum eczacılarının ilk temas noktası olarak, fiziksel ve sosyal izolasyon sürecinde toplum sağlığı için kritik bir rol üstlenmelerinde dijital teknolojiler ve dijital iletişimin rolü büyük olmuştur. Araştırmalar, toplum eczacılarının daha çok telefonu bir dijital müdahale aracı olarak kullandığı ve bu sayede aşılanma oranlarında, sigarayı bırakma, hipertansiyon yönetimi ve ilaç uyumunu artırmada yüz güldürücü gelişmeler yaşanmasına aracı olduklarını göstermiştir. Bu sonuçlar, dijital ortama uyarlanmış iletişim yöntemleriyle, toplum eczacılarının hastalıktan korunma, tanı ve tedavide stratejik olarak hekimlere yüksek destek verebileceğine işaret etmektedir. Yurt dışında yapılan diğer bir çalışmada ise, ilaç reçetelenme işlemlerinin dijital ortama taşınması ve eczacının kontrolüne de açık olmasının istenmeyen ilaç reaksiyonlarında azalmaya yol açtığını ve hastaların daha güvenli tedavi olanağına kavuştuğunu göstermiştir. Sağlık hizmeti sunan ekipte eczacının varlığı müdahalelerin maliyet-etkililik oranlarını da artırmaktadır. Eczacıların dijital yetkinliklerini geliştirmeleri ile geleceğin eczacısı için Dünya Sağlık Örgütünün yedi yıldızlı eczacı tanımına en son eklenmesi öngörülen yıldız, pozitif değişim ajanlığı da pandemi sonrası yeni normal dönem eczacılarının başlıca yetkinliklerdendir. Yeni normal dünya düzeninde, tele-danışmanlığa ek olarak, robotik ilaç dağıtımı, hastaların elektronik sağlık kayıtlarının tutulması, karar verme aşamasında bilgisayar tabanlı destek sistemleri ve yapay teknoloji kullanımı gibi diğer dijital teknolojilerin eczane pratiğine giderek artan oranda entegre olacağı öngörülmektedir.

Eczacıların dijital iletişim kullanımında belirgin bir artış olduğu ve stratejik olarak sağlık sektörüne yön veren ekibin dijital iletişim halinde bulunmasının bu alanda yapılacak farklı çalışmalara katkı sunabileceği ifade edilmiştir. Sonuç olarak, konuya ilişkin kapsamlı saha araştırmalarının yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.