Effect of urolithiasis in the differential diagnosis of acute abdominal pain in pediatric age population


ERDOĞAN F., ŞENKAL E., ALTAY B., ERKURT B., BARIŞIK C. C.

Yeni Üroloji Dergisi, vol.11, no.1, pp.8-11, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Yeni Üroloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.8-11
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: Acute abdominal pain is one of the most common reason of admission to emergency in children. Acute abdomimal pain may be a symptom of simple conditions such as infections or due to serious conditions which can be resulted in severe morbidity or mortality. Urolithiasis is one of these commonly seen conditions. Material and Methods: A total of 442 children presented to the emergency service with acute abdominal pain were reviewed. Routine physical examination and abdominal ultrasonography were performed. Results: The most common causes of abdominal pain are, urinary infection (n=55, 12.4%), urolithiasis n=38, 8.6%, mesenteric lymphadenitis n=34, 7.7%, problems of hepatobiliary system n=22, 5%, urinary tract anomalies n=12, 2.7% and idiopathic abdominal pains n=11, 2.5%. Surgical reasons were 6.1% n=27. Abdominal ultrasonography was normal in 243 children. Conclusion: Pediatric urolithiasis is a serious condition which can cause severe morbidity. Acute abdominal pain is the first and most common sypmtom of urolithiasis, therefore urolithiasis must be primarily in mind in children presented to the emergency room with acute abdominal pain
Amaç: Akut karın ağrısı çocuklarda acil servise en sık başvuru sebeplerinden biridir. the most common reason of admission to emerKarın ağrısı, enfeksiyon gibi kolay tedavi edigency in children. Acute abdomimal pain may lebilir nedenlerden olabileceği gibi ciddi morbidite ve mortalite nedeni olabilecek durumlardan da kaynaklanabilir. Bu durumların sık resulted in severe morbidity or mortality. Urolitgörülenlerinden biri de üriner sistem taş hashiasis is one of these commonly seen conditions.talığıdır (ÜSTH).Gereç ve Yöntemler: Akut karın ağrısı ren presented to the emergency service with acute abdominal pain were reviewed. Routine şikayeti ile acil servise başvuran 442 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara rutin fizik physical examination and abdominal ultrasomuayene ve batın ultrasonografisi yapıldı.nography were performed.Bulgular: Karın ağrısının en sık saptanan medikal nedenleri sıklık sırasına göre, üriner minal pain are, urinary infection (n=55, 12.4%), enfeksiyon n=55 %12.4, üriner sistem taş hasurolithiasis n=38, 8.6%, mesenteric lymphadenitalığı n= 38 %8,6 mezenterik lenfadenit n=34 tis n=34, 7.7%, problems of hepatobiliary system %7.7, hepatobilier sistem kaynaklı problemler n=22, 5%, urinary tract anomalies n=12, 2.7% n=22 ( %5), üriner sistem anomalileri n=12 and idiopathic abdominal pains n=11, 2.5%. %2.7 ve nedeni belirlenemeyen karın ağrısı Surgical reasons were 6.1% n=27. Abdominal n=11 %2.5 idi. Cerrahi nedenler n=27 %6,1 ultrasonography was normal in 243 children.vakada karın ağrısı sebebi olarak saptandı. 243 hastada yapılan tüm batın ultrasonografi tetkiki normal sınırlarda bulundu.Sonuç: Çocuklarda ÜSTH böbrek yetmezliğine kadar varabilen ciddi morbidite nedenidir. ÜSTH'nin ilk ve en sık klinik prezentasyonu karın ağrısıdır. Bu sebeple hastaneye karın abdominal pain.ağrısı şikayeti ile başvuran çocuklarda ÜSTH ön planda düşünülmelidir