ACTS OF INJURIES THAT REQUIRE SIMPLE MEDICAL INTERVENTION AND THE ISSUE OF IMPLEMENTATION OF PROVISIONS OF CRIMES AGGRAVATED BY THE RESULT


Creative Commons License

ARTUK M. E., YILYILMAZ E.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.263-310, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In Article 86/2 of the Turkish Criminal Code (numbered 5237), in cases where the effect of the act of willful injury is so slight that it can be eliminated by simple medical intervention, a lighter sanction is foreseen compared to the acts of basic willful injury. The regulation of simple-medical-intervention injury as an independent provision brings some consequences. For this reason, it is vital to determine which injuries are simple medical interventions in terms of criminal liability. These injuries, in particular, play a role in the application of the aggravated provisions due to the result regulated in Article 87 of the TCC. In addition, the detection of simple-medical-intervention injuries plays an important role in the implementation of the provisions of the attempt, unjust provocation and other criminal law institutions. In this study, solution suggestions have been made about what kind of method should be followed for the detection of simple medical intervention injury. Afterwards, consistent with this method, solution suggestions were made both in the case of aggravated crime due to its result and in the application of other criminal law institutions such as attempt and unjust provocation.
5237 sayılı TCK m. 86/2’de kasten yaralama fiilinin etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğu hallerde temel kasten yaralama fiillerine nazaran daha hafif bir yaptırım öngörülmektedir. Basit tıbbi müdahalelik yaralamanın müstakil bir hüküm olarak vazedilmesi birtakım sonuçları beraberinde getirmektedir. Bu sebeple hangi yaralamaların basit tıbbi müdahalelik olduğunun tespiti, cezai sorumluluk açısından hayati önem taşımaktadır. Bu yaralamalar bilhassa TCK m. 87’de düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış hükümlerinin tatbiki hususunda önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra basit tıbbi müdahalelik yaralamaların tespit ve takdiri, teşebbüs, haksız tahrik ve diğer ceza hukuku kurumlarının uygulanması bakımından önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, basit tıbbi müdahalelik yaralamanın tespiti bakımından nasıl bir metot izlenmesi gerektiği hususunda çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Sonrasında ise bu metotla tutarlı olarak hem neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç meselesinde hem de teşebbüs ve haksız tahrik gibi diğer ceza hukuku kurumlarının tatbiki bakımından çözüm önerilerinde bulunulmuştur.