(The Alterations of Amendment Law of The Soil Conservation and Land Use Law to the Inheritance Provisions in Turkish Civil Code)


YAVUZ C., TOPUZ M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.2, pp.663-700, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The one of the main purposes of the law of soil is to protect independent agricultural enterprises, which derive adequate revenues. This also relates to prevent broken soil becoming unfruitful enterprises. In consequence, numerous provisions are held on Turkish Civil Code and Soil Conservation and Land Use Law. In this context, Turkish Civil Code and Soil Conservation and Land Use Law made amendments. In this regard, the Article 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 of Turkish Civil Code were abolished. Instead of these Articles, new provisions are inserted into Soil Conservation and Land Use Law. Thereby, increasing the efficiency of agricultural enterprises is provided and new measures are taken in order to prevent inherited soil being broken.
Toprak hukukunun temel amaçlarından biri de yeter gelir sağlayan bağımsız tarım işletmelerini korumaktır. Toprakların verimsiz işletmeler haline gelecek şekilde bölünüp parçalanmalarını önlemektir. Bu nedenle gerek TMK'nda gerekse Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda bir çok hükme yer verilmiştir. Bu kapsamda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik yapan Kanun Türk Medenî Kanununun 659 uncu, 660 ıncı, 661 inci, 662 nci, 663 üncü, 664 üncü, 665 inci, 666 ncı, 667 nci ve 668 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu hükümlerin yerine Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na bir çok yeni hüküm eklenmiştir. Böylece tarımsal işletmelerin daha verimli olarak değerlendirilmesi sağlanmaya çalışılmış ve miras kalan toprakların bölünmesine engel olacak yeni bir takım tedbirler öngörülmüştür.