Ratlarda Beyin Hipoksi-reperfüzyon Modelinde Glutaminin Etkilerinin Araştırılması


KASIMCAN M. Ö., BAKAR B., KÖSE A., ATİLLA P., KILINÇ K., MÜFTÜOĞLU S.

Journal of Neurological Sciences (Turkish), vol.31, no.3, pp.474-488, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Journal of Neurological Sciences (Turkish)
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.474-488
  • Keywords: Glutamine, ischemia-reperfusion, intracisternal, toxicity
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Background: The aim of this study was to explore the effects of glutamine in brainischemia/reperfusion model in rat.Methods: Right common carotid arteries of 24 Wistar albino rats were clamped for a durationof 30 minutes. Two hours later, except CONTROL group, glutamine was infused into leftfemoral vein of rats in GLIV group; and glutamine and normal saline was administered intocisterna magna of rats in GLIS and SFIS groups, respectively. After 7 days, all animals weredecapitated and each brain was divided into two hemispheres for histopathological andbiochemical evaluation. The right hemisphere was called Hypoxia/Reperfusion side (HRS)and the left hemisphere was called Toxicity side (TS) .Results: In TS and HRS, degenerated neuron counts of GLIV groups were significantlyhigher than other groups' values. Degenerated neuron count values of TS were significantlylower than HRS values for GLIS, and SFIS groups, but the results of GLIV group in TS didnot different from the GLIV group in HRS. LPO levels of TS and HRS of the groups was notstatistically significant.Conclusion: This study results showed that glutamine had no beneficial effect to thehypoxia/reperfusion injury in rat model.
Amaç: Bu çalışmada glutamin adlı maddenin ratlardaki deneysel serebral hipoksi/reperfüzyonhasarlanması üzerine etkileri araştırılmaya çalışıldı.Yöntem ve Gereç: Yirmi dört adet Wistar albino ratın sağ ana karotis arterleri geçicianevrizma klibi kullanılarak 30 dakika süre ile kapatıldı. İki saat sonra CONTROLgrubundaki hayvanlar hariç glutamin adlı materyal GLIV grubundaki ratlara femoral venden;GLIS grubundakilere ise sisterna magnadan enjekte edildi. SFIS grubundaki ratlara sisternamagnadan serum fizyolojik verildi. Yedi gün sonra tüm hayvanların beyinleri çıkarılıp santralsulkustan ikiye bölündü; sağ hemisfere hipoksi/reperfüzyon tarafı (HRS) ; karşı hemisferetoksisite tarafı (TS) ismi verildi ve dokular histopatolojik ve biyokimyasal analize tabitutuldu.Bulgular: TS ve HRS için GLIV grubunun dejenere nöron sayım sonuçları diğer gruplaragöre yüksek bulundu. Her bir grup için TS sayım sonuçları ile HRS sonuçları karşılaştırıldı vetoksisite tarafı SFIS ile GLIS gruplarının sayım sonuçlarının hipoksi/reperfüzyon tarafıgruplarınkine göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü, ancak her iki tarafın GLIVgruplarının sonuçları arasında anlamlı fark saptanmadı. Her iki taraf doku lipid peroksidasyon(LPO) düzeyi sonuçları arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu.Sonuç: Bu çalışma sonunda glutamin adlı maddenin ratlarda oluşturulan hipoksi/reperfüzyonyaralanması üzerinde yararlı etkilerinin bulunmadığı sonucuna ulaşıldı.