The Relationship of Seminal Leptin Levels with Semen Parameters and Dna Fragmentation


AYLA Ş., KESKİN İ., YELKE VARLI T., ÖNEL T., KARAHÜSEYİNOĞLU S.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.48, no.2, pp.39-43, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Zeynep Kamil Tıp Bülteni
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.39-43
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The objective of this study is to investigate the relationship between human seminal leptin levels and semen parameters.Material and Methods: Study groups include 30 males with oligoasthenoteratozoospermia and 30 males who have normal semen parameters. Leptin and DNA fragmentation levels were investigated in both groups, along with a variety of semen parameters including sperm count and motility.Results: In comparison with the normal males, sperm count and motility have decreased significantly in infertile patients: 6,40±4,29(x106/mL), %, 38,63±14,92 (p<0,0001). DNA fragmentation levels were found as 21,00±8,23 % and 38,43±14,23 %, in normal and patient groups respectively. Seminal leptin levels were 347,58±111,13 ng/mL in the normal group, while there was a significant decrease to 267,63±56,36 ng/mL in the infertile group. Among infertile patient groups, no significant difference was observed regarding the relationship between seminal leptin levels and age, volume, sperm count and motility.Conclusion: In our study it was demonstrated that, serum leptin levels decrease in oligoasthenoteratozoospermic infertile males, while there is not a significant relation with the motility of sperm. In order to use seminal leptin levels as a diagnostic tool more extensive studies are needed.
Amaç: Bu çalışmamızda insan semen leptin düzeylerini ve semenparametreleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Materyal ve Metod: YNormal ve oligoastenoteratospermik 30hastalık gruplar oluşturuldu. Hastaların semen örneklerindeleptin ve DNA fragmantasyon düzeyleri incelendi, ayrıca spermsayısını ve motilite oranlarını içeren semen parametreleri de-ğerlendirildi.Bulgular: İnfertil hastalarda sperm sayısı ve motilite oranlarınormal gruba göre anlamlı olarak azalmıştır: 6,40±4,29 (x106/mL), % 38,63±14,92 (p<0,0001). DNA fragmantasyon oranlarınormal grupta % 21,00±8,23 olarak gözlenirken infertilerkeklerde % 38,43±14,23 oranıyla anlamlı olarak yüksek bulunmuş,semen leptin oraları ise normal grupta 347,58±111,13ng/mL olarak gözlenirken, infertil grupta 267,63±56,36 ng/mLdüzeyi ile anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir. İnfertil gruplarkendi içinde incelendiği zaman ise semen leptin düzeyi ile yaş,volüm, sperm sayısı ve motilitesi arasında istatistiksel olarakanlamlı olacak bir ilişki saptanmamıştır.Sonuç: Çalışmamızda, oligoastenoteratozoospermik erkek infertilitesindeserum leptin seviyelerinin azalmış olduğunu, amasperm motilitesi ile anlamlı bir ilikinin bulunmadı gözlemlenmiştir. Leptinin semende tanısal bir kriter olarak kullanılabilmesi için daha geni kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.