Hafif derecede astımlı çocuklarda adenoid hipertrofisinin akciğer fonksiyon testlerine etkisi


AYKAN M., AYDIN S., ÖKTEM S., DEMİR M. G., TUTAR E.

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, vol.26, no.5, pp.253-257, 2016 (Scopus) identifier identifier identifier

Abstract

Objectives: This study aims to assess the effect of adenoid hypertrophy on asthma in children with mild asthma.Patients and Methods: Between September 2010 and September 2012, 63 children (42 males, 21 females; median age 10.5 years; range 6 to 14 years) admitted to our clinic with asthma complaint were included in this study. These children were evaluated for adenoid hypertrophy, symptoms of asthma, medical treatment, pulmonary function tests at the beginning of the study and at the end of second month.Results: There was no correlation between initial pulmonary function tests and adenoid hypertrophy. But we observed significantly lower forced vital capacity values in children with prominent adenoid hypertrophy (p=0.033). While there was no significant difference in pulmonary function tests in terms of inhaled steroid usage (p>0.05), final forced mid-expiratory flow rate values were statistically higher in patients who were using nasal steroids (p=0.015).Conclusion: Consequently, significantly higher values of FEF25-75 in the group that used nasal steroid suggest that adenoid hypertrophy affects the airway obstruction. Moreover, absence of airway obstruction symptoms in patients with mild adenoid hypertrophy suggests pulmonary function tests may help to decide performing adenoidectomy
Amaç: Bu çalışmada hafif derecede astımlı çocuklarda adenoid hipertrofisinin astıma etkisi değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Eylül 2010 - Eylül 2012 tarihleri arasında astım yakınması ile kliniğimize başvuran 63 çocuk hasta (42 erkek, 21 kız; median yaş 10.5 yıl; dağılım 6-14 yıl) çalışmaya dahil edildi. Bu çocuklar adenoid hipertrofisi, astım semptomları, medikal tedavi, çalışmanın başlangıcında ve ikinci ay sonundaki solunum fonksiyonları testleri ile değerlendirildi.Bulgular: Başlangıçtaki akciğer fonksiyon testleri ile adenoid hipertrofisi arasında bir ilişki saptanmadı. Fakat belirgin adenoid hipertrofisi olan çocuklarda zorlu vital kapasite değerleri ileri derecede düşük izlendi (p=0.033). İnhale steroid kullanımıyla ilgili olarak akciğer fonksiyon testlerinde belirgin farklılık izlenmezken (p>0.05), nazal steroid kullanan hastalardaki son zorlu ekspirasyon ortası akım hızı değerleri istatistiksel olarak yüksek izlendi (p=0.015).Sonuç: Sonuç olarak; nazal steroid kullanan grupta FEF25-75 değerlerinin anlamlı olarak daha yüksek olması adenoid hipertrofisinin hava yolu obstrüksiyonunu etkilediğini düşündürmektedir. Ayrıca hafif adenoid hipertrofili hastalarda hava yolu obstrüksiyonu bulgularının olmayışı solunum fonksiyon testinin adenoidektomiye karar vermede yardımcı olabileceğini düşündürmektedir