Comparison of Menstrual Experiences of Young Women with Depression, Anxiety and Stress Levels


YILDIRIM VARIŞOĞLU Y., Irmak Vural P.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), vol.12, no.3, pp.620-627, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: This study was designed as a descriptive comparative type in order to compare the experiences of young women during menstruation with their depression, anxiety and stress levels. Material and Methods: The universe of the research consists of first-year female students (N=857) studying at a foundation university in Istanbul. In the study, no sample selection was made, the study was conducted with 361 students who met the inclusion criteria and volunteered to participate in the study. Data were collected using the participant information form, “Menstrual Experiences Scale” and “Depression, Anxiety and Stress Scale Short Form” tools via Google form. As each question was marked as necessary while the forms were being prepared, the possibility of the participant to overlook the questions was prevented. Results: The mean age of the participants was 19.30±2.11, the mean age of menarche was 13.18±1.36, the mean BMI was 22.24±10.06, 89.2% had pain during menstruation, 39.1% It was determined that they could not go to school because of the pain they experienced during menstruation, and 59,6% of them used pain medication for menstruation pain. It was determined that the DASS scores and the "Depression" and "Stress" sub-dimension scores were positively and significantly correlated with the MDS "Material reliability concern" sub-dimension. In addition, the participants' MDS total mean score was 2.23±0.38, and DASS-21 total mean score was 32.12±14.98. Conclusion: As a result, it was determined that young girls experienced material safety concerns during menstruation and this was associated with depression and stress scores. In addition to training and counseling, the needs of young girls regarding the management of the menstrual process should be determined by public strategies.
Amaç: Bu çalışma genç kadınların menstruasyon döneminde deneyimleri ile depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla tanımlayıcı karşılaştırmalı tipte tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini İstanbul’da bir vakıf üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunda eğitim gören birinci sınıf kız öğrenciler (N=857) oluşturmaktadır. Araştırmada, örneklem seçimine gidilmemiş, dahil edilme kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 361 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Veriler Google form aracılığıyla katılımcı bilgi formu, “Menstrual Deneyimler Ölçeği” ve “Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği Kısa Formu” araçları kullanılarak toplanmıştır. Formlar hazırlanırken her bir soru gerekli olarak işaretlendiğinden katılımcının soruları gözden kaçırma olasılığının önüne geçilmiştir. Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 19.30±2.11, menarş yaşı ortalama 13.18±1.36, BKİ ortalama 22.24±10.06 olduğu, %89.2’sinin menstruasyon sırasında ağrı yaşadığı, %39,1’inin menstruasyon sırasında yaşadığı ağrı nedeniyle okula gidemediği, %59.6’sının menstruasyon ağrısı için ağrı kesici ilaç kullandığı belirlendi. DASS skorları ve “Depresyon” ve “Stres” alt boyut puanlarının MDÖ “Malzeme güvenilirliği endişesi” alt boyutu ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Ayrıca katılımcıların MDÖ toplam ortalama puanı 2.23±0.38, DASS-21 toplam ortalama puanı 32.12±14.98 olduğu belirlendi. Sonuç: Sonuç olarak genç kadınların menstruasyon döneminde malzeme güvenilirliği endişesi yaşadıkları ve bunun depresyon ve stres skorları ile ilişkili olduğu belirlendi. Genç kadınların menstrual sürecin yönetimi ile ilgili ihtiyaçlarının eğitim ve danışmanlıkların yanı sıra kamusal stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir.