Digital Nerve Repair Results and Affecting Factors


Creative Commons License

ÇATAL B.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.7, no.3, pp.150-154, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to evaluate the success of the digital nerve repair and to examine the factors affecting recovery. Seventy-three digital nerve repairs in 51 patients who were treated over a 3-year period were retrospectively included in the study. Patients' age, gender, profession, dominant hand, localization of the injured digital nerve, the time between injury and surgery, other hand injuries accompanying nerve injury, injury type and smoking habits were recorded. In the evaluation of the nerve recovery, two point discrimination test was used primarily, besides monoflament, tuning fork, skin, grip and pinch tests were also applied. In this study, 84.9% of nerve repairs were evaluated as good and very good according to the two-point discrimination test. According to the monoflament test, 72.6% was normal and decreased light touch. The positivity rate in the tuning fork test was 89% and according to the skin test, 86.3% of the patients were at the desired level. There was a negative relationship between age, smoking, injury type, and sensory recovery. Digital nerve repairs provide satisfactory results with high healing potential. Patient age, smoking, and type of injury negatively affect digital nerve repair results. Epidemiological features other than age, time to surgery, follow-up time and other accompanying hand injuries do not have a significant effect on healing.
Çalışmamızın amacı dijital sinir onarımı sonrası başarınınobjektif olarak değerlendirilmesi ve başarıyı etkileyen faktörlerinincelenmesidir. Çalışmaya 3 yıllık bir süre içinde tedavi edilen vekontrole gelen 51 hastadaki 73 dijital sinir onarımı retrospektifolarak dahil edilmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, mesleği,dominant eli, yaralanan dijital sinirin lokalizasyonu, yaralanmaile ameliyat arasında geçen süre, sinir yaralanmasına eşlik edendiğer el yaralanmaları, yaralanma tipi ve sigara içme alışkanlıklarıkayıt edilmiştir. İyileşmenin değerlendirilmesinde birincil olarakiki nokta diskriminasyon testi kullanılmış bunun yanındamonofilament, diyapazon, ten, kavrama ve çimdikleme testleri deuygulanmıştır. Çalışmamızda sinir onarımlarının %84.9’unda ikinokta diskriminasyon testine göre iyi ve çok iyi olarakdeğerlendirilmiştir. Monofilament testine göre %72.6 normal veazalmış hafif dokunma olarak bulunmuştur. Diyapazon testindepozitiflik oranı %89 iken ten testine göre hastaların %86.3’üistenen seviyede idi. Yaş, sigara kullanımı, yaralanma tipi veduyusal iyileşme arasında negatif bir ilişki vardı. Dijital sinirtamirleri yüksek iyileşme potansiyeli ile tatminkâr sonuçlarvermektedir. Hastanın yaşı, sigara kullanımını ve yaralanma tipidijital sinir tamir sonuçlarını kötü olarak etkilemekle birlikte, yaşdışında kalan epidemiyolojik özellikler, ameliyatta kadar geçensüre, takip süresi, eşlik eden diğer el yaralanmaları veyaralanmanın olduğu parmak iyileşme üzerine anlamlı bir etkiyesahip değildir.