Parvovirus B19 in etiology of childhood thrombocytopenia


ÖZER K., AKIN M., YÜCEL O., UYANIK B., NUHOĞLU Ç., CERAN Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.43, no.4, pp.208-212, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Viruses are responsible in etiology of childhood thrombocytopenia besides autoimmunity. For this purpose, the role of Parvovirus B19, EBV, Measles, Rubella, CMV and Hepatitis B virus in etiology were studied in children with thrombocytopenia. 11 of our cases were male and 13 were female. Average age was 4.04±4.23 years. Parvovirus B19 IgM positivity was detected in 6 patients (%25). There were no statistically significant difference between the average ages, sexes, platelet counts and MPV values of Parvovirus B19 positive and negative cases. Monotest was positive in 2 of the patients (%8.3), Rubella IgM was positive in one (%4.17) and CMV IgM was positive in 3 patients (%12.5). HBsAg, Anti-HAV, HIV and anti-HCV positivity were detected in none of the patients. As a result, we have found that Parvovirus B19 is a common etiologic agent in cases of childhood ITP. We concluded that it has to be investigated in etiology of childhood ITP cases without the presence of its other clinical findings.
Çocukluk çağı trombositopeni etyolojisinde otoimmünite yanında virüsler de sorumlu tutulmaktadır. Bu amaçla trombositopenisi bulunan çocuklarda Parvovirus B19, EBV, kızamık, rubella, CMV ve Hepatit B virüsünün etyolojideki rolü araştırılmıştır. Olgularımızın 11'i erkek, 13'ü kız, yaş ortalaması 4.04 ( 4.23 idi. 6 hastada (%25) parvovirüs B19 IgM pozitif olarak saptandı. Parvovirüs B19 pozitif ve negatif olguların yaş ortalamaları, cinsiyet dağılımları, trombosit ve MPV değerleri bakımından istatistiksel anlamlı fark bulunamadı. Hastaların ikisinde (%8.33) Monotest pozitif, bir hastada (%4.17) Rubella IgM pozitif, üç hastada CMV IgM (%12.5) pozitifti. Hastaların hiçbirisinde HBsAg, Anti-HAV, HIV ve Anti-HCV pozitifliği saptanmadı. Sonuç olarak, bu çalışmada Parvovirüs B19'un çocukluk çağı ITP vakalarında sık saptanan bir etyolojik ajan olduğu ortaya konmuştur. Diğer klinik bulguları olmadan da çocukluk çağı ITP vakalarının etyolojisinde araştırılması gerektiği kanısına varılmıştır.