EXAMINATION OF THE HOSPITAL WEBSITE PERFORMANCES FOR PUBLIC RELATIONS AND PROMOTION: TURKISH, INDIAN AND IRISH EXAMPLES


ÖZSARI S. H., HOŞGÖR H., GÜNDÜZ HOŞGÖR D.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.209-217, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.209-217
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: To evaluate the performances and to compare the performance usage level of the corporate websites of hospitals with JCI-accreditation certificate in Turkey, India and Ireland having different basic health indicators.Method: 500 hospitals with the JCI-accreditation were selected from the global hospital program. Using the method of judgement sampling, a total of 69 hospital websites were included. The scale developed by Maifredi et al. (2010) was used for data collection. The hospitals were examined using five different categories: ''Technical Services'', ''hospital information and services'', ''reception and health services'', ''interactive online services'' and ''external activities''. The package software SPSS 2.0 was used for the percentage distributions and frequency calculations for the analysis of the data.Results: The results regarding their website performances were: Ireland (61,8 points), Turkey (55,5 points) and India (49,5 points).Conclusion: The order of the researched countries regarding their development levels based on their health indicators, and their order regarding their performance levels of their corporate websites used for public relations and promotion is the same. It can thus be stated that the hospitals in Ireland use their websites effectively while the hospitals in Turkey and India use them on an intermediate level efficacy.
Amaç: Bu çalışma farklı temel sağlık göstergelerine sahip olan Türkiye, Hindistan ve İrlanda'daki JCI akreditasyonu sertifikasına sahip olan hastanelerin kurumsal web sitelerinin halkla ilişkiler ve tanıtım konusundaki performanslarını değerlendirmek ve performanslarını ne düzeyde kullandıklarını kıyaslamak amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Çalışma, niteliksel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini dünyadaki hastane programı bazında JCI akreditasyonuna sahip 500 hastane oluşturmaktadır. Bu kapsamda belirlenen evrenden yola çıkarak örneklem seçimine gidilmiş ve yargısal örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 69 hastaneye ait web sitesi çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında Maifredi ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılımlar ve frekans hesaplamaları için SPSS 20.0 paket programından faydalanılmıştır.Bulgular: "Teknik hizmetler", "hastane bilgisi ve hizmetleri", "kabul ve sağlık hizmetleri", "interaktif çevrimiçi hizmetler" ve "dış faaliyetler" olmak üzere beş farklı kategoride ele alınan hastanelerin, kurumsal web site performansları bakımından şu sırayı izledikleri saptanmıştır: İrlanda (61,8 puan), Türkiye (55,5 puan) ve Hindistan (49,5 puan).Sonuç: Çalışma kapsamında ele alınan ülkelerin temel sağlık göstergeleri bakımından izledikleri gelişmişlik düzeyleri sıralaması ile halkla ilişkiler ve tanıtım amacıyla kullandıkları kurumsal web sitelerinin performans düzeyleri sıralamasının aynı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda İrlanda'daki hastanelerinin web sitelerini etkili kullandıkları, Türkiye ve Hindistan'daki hastanelerin ise orta düzeyde etkili kullandıkları söylenebilir.