Perpetrator and victim profile on serial murders


MAKCA C., ŞAM B., YILDIRIM E.

Adli Tıp Dergisi, vol.35, no.3, pp.186-195, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Adli Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.186-195
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

INTRODUCTION: Serial murder can be defined as the un- lawful killing of two or more people by the same offender(s), in separate events with an emotional cooling-off period betwe- en homicides. Data related to definition and characteristics of serial murder are rarely encountered in Turkish literature. The present study aims to evaluate profiles of serial murderers and their victims in order to provide researchers with relevant infor- mation and to establish strategies facilitating detection of case series and access to perpetrators. METHODS: Qualitative evaluation of all legal and medical documents concerning serial murder case series available at the Morgue Specialization Department, Observation Speciali- zation Department, 4th Specialization Board, and General As- sembly of the Council of Forensic Medicine as well as the Homi- cide Bureau of Istanbul Police Department. RESULTS: Serial killer profile: all seven perpetrators were Caucasian males. Their age at initial murder ranged from 17 to 40 years-of age with an average of 27.2. Although coming from different professions, they usually did not perform a long-term legal job. All perpetrators except one (86%) had a criminal re- cord and physical/sexual trauma history. Three of the subjects (42,9%) committed homicide driven by lust, one by (14,3%) com- fort hedonism, in two (28,5%) murders were triggered by a mis- sion and in one by (14,3%) a power control impulse. Modus opeandi was nomadic in one, territorial in three, and stationary in three cases. Victim profile: all 27 victims were Caucasian. Data could be obtained for 24 victims, four women and 20 men. In seven (29.2%) cases, body integrity was preserved, in two (8.3%) cases body was dismembered with some missing body parts, four (16.6%) cases were severely burned, and 11 (45.8%) were decomposed. Ten of the victims were acquainted with their mur- derers. Lack of information regarding the lifestyles of victims was noteworthy. CONCLUSION: Serial murders exist in our country like in all over the world, and numbers of victims, known or unk- nown, will increase if the detected cases cannot be analyzed and evaluated thoroughly and preventing measures cannot be implemented properly. A continuously updated crime database covering a wide scope of indicators ranging from nature to lo- cation of a crime employed at least in geographical profiling is necessary for law enforcement agencies and forensic medicine specialists in Istanbul. The establishment of a unit enabling the collaboration of experts trained in an environment like the Ob- servation Specialization Department well equipped for criminal profiling and forensic psychology, forensic medicine specialists with thorough autopsy experience, and specifically trained de- tectives is inevitable.
AMAÇ: Bir ya da daha fazla saldırgan tarafından, iki veya daha fazla insanın, birbirinden farklı olaylar içerisinde kasten öldürül- mesi, seri cinayet olarak tanımlanmaktadır. Türkçe literatürde seri cinayet tanımı ve özellikleri hakkında çok az sayıda veriye rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul’daki seri cina- yet fail ve kurbanlarının profil özelliklerini değerlendirerek, seri cinayet ile ilgili araştırmacıları bilgilendirmek, olgu serilerinin tespitini ve faillere ulaşmayı kolaylaştıracak stratejiler belirle- mektir. YÖNTEM: Adli Tıp Kurumu Morg ve Gözlem İhtisas Daireleri, 4. İhtisas Kurulu ve Genel Kurulu raporları ile İstanbul Emni- yet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği kayıtlarında seri cinayet ile uyumlu olgu serileri hakkında düzenlenmiş tüm adli ve tıbbi ev- rakın kalitatif değerlendirmesi yapılmıştır. BULGULAR: Seri katil profili: tespit edilen yedi failin tamamı beyaz ırktan ve erkektir. İlk cinayet işleme yaşı 17 ile 40 arasın- da değişmekte olup, ortalama ilk cinayet işleme yaşı 27,2’dir. Değişik mesleklere sahip olmakla birlikte genellikle uzun süre yaptıkları legal bir işleri yoktur. Biri dışında tüm faillerin (%86) sabıkası ve fiziksel/cinsel travma öyküsü mevcuttur. Faillerin üçü (%42,9) şehvet ve biri (%14,3) rahatlık hedonizmiyle, ikisi (%28,5) görev, biri (%14,3) de güç kontrol güdüsüyle cinayet iş- lemektedirler. Üç failin sabit noktalı, üç failin bölgesel, bir failin de gezgin tarzda cinayetler işlediği saptanmıştır. Kurban profili; cinayetlerde tamamı beyaz ırktan 27 kurbanın, 4 kadın ve 20 er- kek 24’üne ait verilere ulaşılabilmiştir. İncelenen yedisi (%29,2) vücut bütünlüğü korunmuş, ikisi (%8,3) parçalanmış ve vücut parçaları eksik, dördü (%16,6) ileri derece yanmış, 11 (%45,8) ta- nesi de çürümüş halde kurbanın ceset bütünlüğü bozulmuştur. On kurban failini önceki dönemlerde tanımaktadır. Kurbanların yaşam tarzı yönünden verilerde belirgin eksiklikler dikkati çek- mektedir. SONUÇ: Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de seri cinayet olguları vardır ve doğru değerlendirmeler yapılıp, önleyici giri- şimlerde bulunulmadığı sürece, tespit edilsin veya edilmesin, kurban sayısı artacaktır. İstanbul’da kolluk kuvvetlerinde ve adli en azından coğrafi profilleme için kullanılabilecek bir suç veri tabanına ihtiyaç vardır. Seri cinayetleri tespit için kriminal pro- filleme ve adli psikoloji konularında donanımlı Gözlem İhtisas Dairesi gibi bir birimde yetişmiş uzmanlarla, yeterli otopsi tec- rübesine sahip adli tıp uzmanları ve emniyet içinde kurulmuş özel eğitimli dedektiflerin birlikte çalışacağı bir birime ihtiyaç duyulmaktadır.