Depression Prevalence and Levels of Perceived Social Support in Refugee and Resident Adolescents


Creative Commons License

ATAÇ Ö., AKBAY H., DOPRAL A., DEMİR S., ATEŞ B. S., AHMEDZAİ S., ...More

ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.23, no.3, pp.129-136, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This study was a cross-sectional study aimed at determining depression prevalence and comparing levels of perceived social support in resident and refugee students attending secondary and high schools in the Bağcılar county of Istanbul. Materials and Methods: A total of 563 students (277 residents and 286 refugees) who were enrolled in a secondary school, two high schools and a temporary training center were included. The students answered the Children’s Depression Inventory (CDI) and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Results: When the refugee and resident students were compared in terms of presence of depressive symptoms, 30.4% of the refugees and 17.3% of the residents were found to have depressive symptoms, and the difference between them was significant (p<0.001). When the girls and boys in the refugees group were compared, 38.9% of the boys and 25.3% of the girls had depressive symptoms (p=0.015). No statistically significant difference was observed between the two groups in terms of mean MSPSS scores (p=0.073). When the CDI results were compared in terms of school type for the refugee students, 19.5% of those from the public schools and 34.1% of the temporary training center attendees had depressive symptoms, and the difference between them was statistically significant (p=0.019). Discussion and Conclusion: We found that the refugee students had a significantly higher presence of depressive symptoms, compared to the residents. Although no significant difference was observed between the two groups in terms of MSPSS results, there was significant difference in terms of the mean scores from the MSPSS Family and Friend subscales. These were found higher for the resident students.
Amaç: Bu çalışma, İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki ortaokul ve liselerde okuyan yerleşik ve mülteciöğrencilerin depresyona yatkınlığının belirlenmesi ve algılanan sosyal destek düzeylerinin karşılaştırılmasıamacıyla yapılmış kesitsel bir araştırmadır.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza bir ortaokul, iki lise ve bir geçici eğitim merkezinde eğitim görmekteolan toplam 563 öğrenci (277 yerleşik ve 286 mülteci) dahil edildi. Bu öğrencilere Çocuklarİçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) uygulandı.Bulgular: Mülteci ve yerleşik öğrenciler depresif belirti varlığı açısından karşılaştırıldığında, mültecilerin%30,4’ünde, yerleşiklerin ise %17,3’ünde depresif belirtiler tespit edildi ve aradaki fark anlamlıidi (p<0,001). Mülteci grupta cinsiyete göre bir karşılaştırma yapıldığında erkeklerin %38,9’unda,kızlarınsa %25,3’ünde depresif belirti vardı (p=0,015). İki grup arasında ÇBASDÖ ortalaması bakımındanistatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0,073). ÇDÖ sonuçları mülteciler için okultürüne göre karşılaştırıldığında MEB okullarında okuyanların %19,5’inde, GEM’de okuyanlarınsa%34,1’inde depresif belirti vardı ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı (p=0.019).Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda mülteci öğrencilerde depresif belirti varlığı yerleşiklere göreönemli düzeyde yüksek çıkmıştır. İki grup arasında ÇBASDÖ düzeyleri açısından anlamlı fark bulunmamaklaberaber ÇBASDÖ alt gruplarından Aile ve Arkadaş ortalamaları açısından anlamlı farkmevcuttur. Bunlar yerleşik öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur.Anahtar Sözcükler: ergenlerde depresyon; mülteci ergenler; algılanan sosyal destekAbstract