EVALUATION OF THE NUTRITION OF ADOLESCENT AMATEUR FOOTBALL PLAYERS


Creative Commons License

HIZLI H., BAYRAKTAROĞLU E.

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.18, no.3, pp.42-51, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was conducted to evaluate the nutritional status of male adolescents aged 14-18 years playing football as amateurs. A hundred and thirteen adolescents who played in the youth setups of various football clubs were included in the study. The demographic information and eating habits of the individuals were obtained through a questionnaire applied by face to face interview method. Weight and height measurements were taken and BMI and Z scores were calculated. A retrospective daily food consumption record was obtained, and energy and nutrient consumption were calculated with the BeBiS program and the data were evaluated statistically. The mean age of the subjects was 15.7 ± 1.3 years and their BMI was 20.56 ± 1.87 kg / m2 . Although 90.3% of the adolescents reported that they were paying attention to nutrition and 93.8% paying attention to fluid intake before the training, 39.8% consumed 0.5 L or less before the training. 53.1% of adolescents do not eat snacks and 24.8% skip breakfast. The average daily energy intake is 2081.94 ± 668.51 kcal and only 63.1% of its requirements are met. On average 44.5% of the daily carbohydrate energy, 16.2% of the protein is provided; fiber intake is sufficient (101.00%); it was determined that the levels of calcium, potassium and zinc were consumed inadequate (77.17%; 52.13%; 83.41%). It was concluded that the BMI of adolescents was normal but they were undernourished in terms of some important nutrients. Developing healthy nutrition awareness at an early age is important for athletes in this age group for both growth and development, as well as for proper nutrition for the sport they play. It will also reduce the risk of injury at later ages and to increase sports performance.
Bu çalışma; amatör olarak futbol oynayan, 14-18 yaş arası erkek adölesanların beslenme durumlarınıdeğerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya çeşitli futbol kulüplerinin alt yapı takımlarında oynayan 113adölesan dahil edilmiştir. Bireylere ait demografik bilgiler ile beslenme alışkanlıkları, yüz yüze görüşmeyöntemiyle uygulanan anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Ağırlık ve boy ölçümleri yapılmış, BKİ ve Zskoru hesaplanmıştır. Geriye dönük bir günlük besin tüketim kaydı alınarak, enerji ve besin öğesi alımları BeBiSprogramı ile hesaplanmış ve veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bireylerin ortalama yaşı 15,7 ± 1,3yıl ve BKİ’si 20,56 ± 1,87 kg/m2’dir. Antrenman öncesinde adölesanların %90,3’ü beslenmesine, %93,8’i sıvıalımına dikkat ettiğini bildirmesine rağmen, %39,8’i antrenman öncesi 0,5 L veya daha az miktarda sıvıtüketmektedir. Adölesanların %53,1’i ara öğün yapmamakta, %24,8’i ise kahvaltıyı atlamaktadır. Günlük enerjialımları ortalama 2081,94 ± 668,51 kkal olup, gereksinimlerinin sadece %63,1’ini karşılamaktadır. Enerjiningünlük ortalama %44,5’inin karbonhidrattan, %16,2’sinin proteinden sağlandığı; lifin yeterli (%101,00);kalsiyum, potasyum ve çinkonun ise yetersiz (%77,17; %52,13; %83,41) tüketildiği belirlenmiştir.Adölesanların BKİ’lerinin normal olduğu, ancak bazı önemli besin öğeleri yönünden yetersiz beslendiklerisonucuna varılmıştır. Bu yaş grubundaki sporcuların hem büyüme gelişme hem de yaptıkları spor dalına uygunbeslenmeleri için erken yaşta sağlıklı beslenme bilinci geliştirilmesi, ilerleyen yaşlardaki yaralanma riskininazaltılması ve spor performansının artırılması için önemlidir.