Evaluating the Effect of Social Work Students' Academic Motivation on Academic Procrastination


Creative Commons License

ARTAN T., lotfi s., ÖZKAN A. O., OĞUZ T. N., Akar C., Taşci A.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.35, no.1, pp.65-86, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.33417/tsh.1247081
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-86
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine which factors have an effect on the academic procrastination of social work students. The sample of the study consisted of 569 social work undergraduate students, of which 486 (85.4%) women and 83 (14.6) were men. As data collection tools, the Socio-Demographic Questionnaire was developed by the researchers, Academic Procrastination Scale and Academic Motivation Scale was used in the study. Research findings reveal the existence of a significant relationship between the scores of the participants from the Academic Procrastination Scale and the scores they got from the sub-dimensions of the Academic Motivation Scale. The research findings revealed that the academic procrastination scores of the participants differed significantly according to gender, the type of university they attended and the environment they lived in. In the context of the findings, it can be said that the attempts of social work academics to increase the academic motivation of students will provide an important gain in the fight against academic procrastination.
Bu çalışmanın amacı; sosyal hizmet öğrencilerinin akademik erteleme eğilimleri üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunun incelenmesidir. Araştırma örneklemi 486’sı kadın (%85,4) ve 83’ü erkek (14,6) olmak üzere sosyal hizmet lisans eğitimi alan 569 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacıların geliştirmiş olduğu Sosyo-Demografik Soru Formu, Akademik Erteleme Eğilimi Ölçeği ve Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, katılımcıların Akademik Erteleme Eğilimi Ölçeği’nden almış oldukları puanlar ile Akademik Motivasyon Ölçeği’nin alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları, katılımcıların akademik erteleme eğilimi puanlarının; cinsiyet, öğrenim görmüş oldukları üniversite türü ve yaşadıkları ortam değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaştığını göstermektedir. Bulgular bağlamında, sosyal hizmet akademisyenlerinin öğrencilerin akademik motivasyonlarını artırmaya yönelik girişimlerde bulunmalarının akademik erteleme eğilimi ile mücadelede önemli bir kazanım sunacağı söylenebilmektedir.