Clinical characteristics of children with juvenile idiopathic arthritis


Karatoprak N., Atay Z., Erol N., Günaydın C., Uyanık B., Ceran Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.45, no.2, pp.75-77, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın amacı, jüvenil idiyopatik artrit tanısıyla iz­lediğimiz hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin de­ğerlendirilmesidir. 2000-2004 yılları arasında izlenen 19 jüvenil idiyopatik artritli hasta International League of As­sociations for Rheumatology (ILAR) kriterlerine göre sınıf­landırıldı. Cinsiyet, yaş, aile öyküsü, klinik bulgular, gö­rüntüleme ve laboratuvar verileri, tedavi düzenlemeleri geriye dönük olarak incelendi. On (%52.6) kız, 9 (%47.4) erkek, yaş ortalaması 10.1 (4-14) yıl olan hastaların 6'sı (%31.6) sistemik, 9'u (%47.4) poliartiküler, 4!ü (%21.1) oligoartiküler tipte idi. Sistemik tipteki iki hastada, hasta­nede yatarken ateş, pansitopeni, böbrek yetmezliği ve ka­raciğer disfonksiyonu gelişti; kemik iliğinde hemafagosi-toz bulgularının olmasıyla makrofaj aktivasyon sendromu tanısı konuldu. Nonsteroid antienflamatuar, kortikosteroid veya metotreksat ile tedavi edilen hastalar ortalama 26.4 ay süreyle izlendi. Jüvenil idiyopatik artritli hastaların kli­nik özelliklerinin iyi bilinmesi erken tanıyı ve tedaviyi ko­laylaştıracak, böylece eklem hasarını ve sakatlıkları önle­mek mümkün olabilecektir.