THE VALUED LIVING QUESTIONNAIRE: ADAPTATION INTO TURKISH CULTURE, VALIDITY AND RELIABILITY STUDY


ÇEKİCİ F., AYDIN SÜNBÜL Z., MALKOÇ A., ASLAN GÖRDESLİ M., ARSLAN R.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.19, pp.459-471, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study to adapt The Valued Living Questionnaire (TVLQ; Wilson and Groom, 2002) into Turkish culture and examine the psychometric properties of validity and reliability. The sample of the study is 254 university students (214 female, 40 male). The age range of the participants was 18-32 along with the average age of 20.61. The data was collected by Valued Living Questionnaire ( Wilson & Groom, 2002) and Turkish form of The Well-Star Scale (Korkut-Owen, Doğan, Demirbaş-Çelik & Owen, 2016). The results of confirmatory factor analyses supported the original two factor structure of the scale with the acceptable model fit indices emerged (χ2 / df = 2.51; GFI = .87 , CFI = .90 ; TLI = .88 ; RMSEA =.08 ). The evidence over convergent validity of the scale showed medium correlations with well-being scores (r=.40, p<.001). The internal consistency indicator of Cronbach’s Alpha value was .90 for the whole scale while it was .85 for “Importance” subscale and .83 for “Consistency” subscale. The split-half reliability coefficients were calculated for the subscales. The split-half correlation was found .84 (p<.000) for “Importance” subscale and .79 (p<.000) for “Consistency” subscale. Thus, the psychometric properties of The Valued Living Questionnaire emerged in this study showed that the scale is a valid and reliable measurement tool of values and valued living.
Bu araştırmada, Wilson ve Groom (2002) tarafından geliştirilenDeğer Odaklı Yaşam Ölçeği’ nin (DOYÖ) Türk kültürüne uyarlaması,geçerlik ve güvenirliğin sınanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışmagrubunu, yaşları 18-32 arasında değişen ve yaş ortalaması 20.61 olantoplam 254 üniversite öğrencisi (214 kız, 40 erkek) oluşturmuştur.Araştırmada veri toplama araçları olarak, katılımcılara Değer OdaklıYaşam Ölçeği (Wilson ve Groom, 2002) ile İyilik Hali Yıldızı Ölçeği(Korkut-Owen, Doğan, Demirbaş-Çelik ve Owen, 2016) uygulanmıştır.Araştırma sonucunda, Değer Odaklı Yaşam Ölçeği’ ne uygulanandoğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin iki faktörlü yapıdaolduğu ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum iyiliğideğerlerinin de iyi düzeyde olduğu görülmüştür (χ2 / df = 2.51 ; GFI =.87 , CFI = .90 ; TLI = .88 ; RMSEA =.08 ). Ölçeğin yakınsak yapı geçerliğiiçin, İyilik Hali Yıldızı Ölçeği ile korelasyonun pozitif yönde orta düzeydeilişkili olduğu görülmüştür (r=.40, p<.001). Ölçeğin iç tutarlık katsayısınıbelirlemek üzere hesaplanan Cronbach Alfa değeri ise tüm ölçek için .90,“Önem” alt ölçeği için .85 ve “Tutarlılık” alt ölçeği için ise .83 olarakbulunmuştur. Testin güvenirliğine ilişkin testi yarılama yöntemi ile heriki alt ölçek için tek-çift maddeler arasındaki korelasyon değerlerihesaplanmış ve “Önem” alt ölçeği için eşdeğer yarılar korelasyonu .84 (p<.000); “Tutarlılık” alt ölçeği için ise .79 (p<.000) olarak bulunmuştur.Sonuç olarak, araştırmada uyarlaması yapılan Değer Odaklı YaşamÖlçeği’ nin psikometrik özellikleri bakımından Türk kültüründe geçerli vegüvenirliğe sahip bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.