Investigation of the Birth Experiences and Birth Perceptions of Three Generations of Women: Rural Example of Western Anatolia


Hacıvelioğlu D., BOLSOY N.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.67-81, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Birth, which is perceived as a natural part of life in many societies, is an important experience for women. This experience can have positive or negative repercussions for both women and their environment, and can be transmitted from generation to generation to affect the perception of birth in society. The aim of this study was to examine the birth experiences, perspectives of birth type and the intergenerational relationship of women living in rural areas that belong to baby boomer generation, x generation and y generation. The study was conducted with 101 women who had given birth in rural areas. The data were collected by a questionnaire prepared by the researchers. Over time, it has been found that there are positive developments in terms of having a say in the decisions about reproductive health, obstetric characteristics and births. On the other hand, women's perceptions of birth fear and negative birth pain increased, normal vaginal delivery rates decreased, and the tendency to cesarean delivery preference increased.
Birçok toplumda yaşamın doğal bir parçası olarakalgılanan doğum, kadınlar için önemli bir deneyimdir.Bu deneyimin hem kadına hem de çevresine olumluveya olumsuz yansımaları olabilmekte ve kuşaktankuşağa aktarılarak toplumun doğum algısınıetkileyebilmektedir. Bu çalışmada kırsalda yaşayan,bebek patlaması kuşağı, x kuşağı ve y kuşağına dahilolan kadınların doğum deneyimlerinin, doğum şeklinebakış açılarının ve bunların kuşaklararası ilişkisininincelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kırsaldayaşayan, doğum yapmış 101 kadın ile yürütülmüştür.Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anketformu ile toplanmıştır. Zaman içinde kadınlarda üremesağlığı, obstetrik özellikler ve doğumlarıyla ilgilikararlarda söz sahibi olmaları açısından olumlugelişmeler olduğu saptanmıştır. Öte yandan kadınlarındoğum korkusu ve negatif doğum ağrısı algıları artmış,normal vajinal doğum oranları azalmış, sezaryendoğum tercihine eğilim artmıştır.