Psikolojik danışmanlarda çok boyutlu iyi oluşun yordayıcıları olarak bilinçli farkındalıklı öz-bakım ve duygu düzenleme becerilerinin incelenmes


Creative Commons License

Çekici F.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.14, no.2, pp.829-846, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı psikolojik danışmanlarda çok boyutlu iyi oluşun yordayıcıları olarak bilinçli farkındalıklı öz bakım ve duygu düzenleme becerilerinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 104 kadın (%54.5) ve 87 erkek (%45.5) olmak üzere toplam 191 psikolojik danışman oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Bilinçli Farkındalıklı Öz Bakım Ölçeği, Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği ve Perma İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kurulan modelin sonucunda bilinçli farkındalıklı öz bakım ve duygu düzenleme becerilerinin çok boyutlu iyi oluşu anlamlı şekilde yordadığı ve birlikte varyansın %57’sini açıkladığı görülmüştür. Yordayıcı değişkenin bağımlı değişkendeki varyansın ne kadarını açıkladığını tespit etmek üzere yapılan yarı kısmi korelasyon analizi sonucunda bilinçli farkındalıklı öz bakım becerilerinin tek başına varyansın %20’sini, duygu düzenleme becerilerinin ise varyansın %3’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre psikolojik danışmanların çok boyutlu iyi oluşlarında bilinçli farkındalıklı öz bakım ve duygu düzenleme becerilerinin önemli bir etken olduğu görülmektedir. Sonuçlar alan yazın ışığında tartışılarak ilgili öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Çok Boyutlu İyi Oluş, Öz Bakım, Duygu Düzenleme, Psikolojik Danışman.