The relation between turkish symptom score, maximal urethral flow velocity, residual volume, functional urethral length, prostatic urethral length and post prostatectomy ıncontinence


ÇEÇEN K., GÜNEŞ M., AYDIN S.

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.122-128, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.122-128
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: This study was conducted to determine the effects of same di-agnostic parameters for getting continence after prostatectomy.METHODS: This study included 75 patients who were decidedto undergo prostatectomy. Residual urine volume, maximum uri-nary flow, prostatic urethra lenght, functional urethra lenght and Turkish symptom score were recorded before the operation. The incontinence score defined by us was applied to all patients beforethe operation, on the 1st, 15th, 30th and 90th days after urethralcatheter was removed.RESULTS: Incontinence was found to be present in 36% of pa-tients preoperatively, 93% on the 1st day, 32% on the 15th day,15% on the 30th day and 12% on the 90th day after urethralcatheter was removed.A statistically significant difference was present between the incontinence ratios of 15th day after the catheter was re- moved an the age. There was not any significant differ- ence between the operation types and incontinence ratios. Turkish symptom score did not show any relation with postprosta- tectomy incontinence ratios. There was not a statistically significant difference between the maximum urinary flow and the first and 15th day incontinence ratios. However, a statistically significant difference was found on the 30th day and 90th day. Residual urine volume, mea- sured in the preoperative period, did not affect incontinence ratios. There was not statistically significant difference between prostatic urethra lenght, and incontinence ratios. There appeared a statisti- cally significant difference between functional urethral length and first, 15th and 30th days’ incontinence ratios. CONCLUSION: In order to predict the postprostatectomy inconti- nence, age and functional urethral lenght may be the effective pa- rameters during the earlier periods (15th and 30th days). However, in the later periods (90th day), maximum urinary flow may be a prog- nostic factor. On the other hand, residual urine volume, prostatic urethral lenght and Turkish symptom score do not seem to be prog- nostic factors during any period.
AMAÇ: Bazı tanısal parametrelerin prostatektomi sonrası kontinans kazanımına etkilerini belirlemek amaçlandı YÖNTEM: Çalıșmaya prostatektomi endikasyonu konulmuș 75 has- ta dahil edildi ve ameliyat öncesi rezidüel idrar volümü, maksimum idrar akım hızı, prostatik üretra uzunluğu, fonksiyonel üretra uzunlu- ğu, Türk semptom skoru ve yașları kaydedildi. Tarafımızca belirleneninkontinans skorlaması kullanılarak ameliyat öncesinde ve sonda çe- kildikten sonraki 1. gün, 15. gün, 30. gün ve 90. günlerde hastalarda inkontinans sorgulandı. BULGULAR: Ameliyat öncesi hastaların %36’sında, sonda çekildik-ten sonraki 1. günde %93’ünde, 15. günde %32’sinde, 30. günde %15’inde ve 90. günde %12’sinde inkontinans olduğu belirlendi. Çalıșmada sonda çekildikten sonraki 15.günde yașa göre inkonti- nans vakalarının dağılım oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Ancak diğer takip günlerinde bu anlamlı farkın kay-bolduğu tespit edildi. Yapılan ameliyat tiplerine göre inkontinans vakalarının dağılım oranları arasında 3 aylık takip döneminde an- lamlı bir fark bulunamadı. Ameliyat öncesi bakılan Türk semptom skorunun 3 aylık takip dö- neminde inkontinans vakalarının dağılım oranlarını farklı etkilemediği saptandı. Maksimum idrar akım hızına göre inkontinans vakalarının dağılım oranları arasında sonda çekildikten sonraki 1. gün ve 15. gün istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ancak 30. ve 90. gün- lerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görüldü. Ameliyat öncesi ölçülen rezidüel idrar volümünde 3 aylık takip döneminde inkontinans vakalarının dağılım oranlarını farklı etkilemedi. Prostatik üretra uzunluğuna göre inkontinans vakalarının dağılım oranları arasında 3 aylık takip döneminde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Sonda çekildikten sonraki 1. gün, 15. gün ve 30. günlerde fonksiyonel üretra uzunluğuna göre inkontinans va- kalarının dağılım oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ancak 90. günde bu farkın kaybolduğu tespit edildi. SONUÇ: Postprostatektomik inkontinans belirlemede 15 günlük dönemde yașın, 30 günlük dönemde fonksiyonel üretra uzunlu- ğunun belirleyici faktörler olabileceği, 30. günden 90. güne kadar olan dönemde ise maksimum idrar akım hızının belirleyici bir faktör olabileceği kanısına varıldı. Rezidüel idrar volümü, prostatik üretra uzunluğu ve Türk semptom skorunun ise 3 aylık dönemde belirleyi- ci faktörler olamayacağı sonucuna varıldı.