CAN INTUITIVE EATING BEHAVIOR BE AN IMPORTANT FACTOR FOR QUALITY OF LIFE?


Bakırhan H.

3RD INTERNATIONAL "ARTEMIS" CONGRESS ON HEALTH AND SPORT SCIENCES, 25 - 27 March 2023, pp.158

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.158
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Sezgisel yeme, açlık ve tokluk sinyallerine göre vücudun besin alım miktarını ve öğün zamanlamasını ayarlanmasını esas alan bir yeme yaklaşımıdır. Sezgisel yeme yaklaşımının bireylerin beslenme durumunda ve yaşam kalitesinde belirleyici olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sezgisel yeme yaklaşımının yaşam kalitesi ile ilişkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Materyal ve Metod: Rastgele örnekleme yoluyla seçilmiş yetişkin bireyler (n=200) ile çevrimiçi bir anket aracılığıyla yürütülen bu tanımlayıcı kesitsel çalışmada; sezgisel yeme davranışı Sezgisel Yeme Ölçeği-2 ile yaşam kalitesi ise SF-36 (Kısa Form-36) ile değerlendirilmiştir. Fiziksel aktivite düzeyini değerlendirmek amacıyla kısa fiziksel aktivite değerlendirme aracı karşılıklı görüşme yolu ile uygulanmıştır. Beslenme durumunu değerlendirmek için öğün tüketimine, vücut ağırlığına ve boy uzunluğuna ilişkin bilgileri içeren sorulara gönüllülerin yanıt vermesi istenmiştir. Bulgular: Yetişkin bireylerin %56,0’ının sezgisel yeme davranışı sergileme düzeyinin düşük, %75,0’ının fiziksel aktivite düzeyinin düşük, %54,0’ının normal, %25,0’ının fazla kilolu ve %9,5’inin ise obez olduğu saptanmıştır. Sezgisel yeme davranışı toplam skoru ve alt bileşenlerden açlık tokluk sinyallerine bağlı yeme, duygusal nedenlerden ziyade fiziksel nedenlere bağlı yeme ve vücut- besin seçim uyumu ile yaşam kalitesi bileşenlerinden fiziksel fonksiyon pozitif yönde anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur (sırasıyla r=0.278, p=0,001; r=0.280, p=0,001; r=0.225, p=0,001; r=0.209, p=0,003). Sezgisel yeme davranışı daha iyi genel sağlık durumu ile ilişkilidir (r=0.249, p=0,001). Sezgisel yeme davranışı alt bileşenlerinden vücut-besin seçim uyumu ile yaşam kalitesi bileşenlerinden emosyonel rol kısıtlılığı (r=0.145, p=0,040), canlılık/vitalite (r=0.149, p=0,035) ve genel sağlık (r=0.295, p=0,001) pozitif yönde anlamlı derecede ilişkilidir. Sonuç: Yetişkinlerin büyük bir çoğunluğunun sezgisel yeme davranışı sergileme düzeyinin düşük ve fiziksel aktivite bakımdan inaktif olduğu bulunmuştur. Sezgisel yeme davranışı daha iyi genel sağlık ve fiziksel fonksiyon ile ilişkilidir.