The Effect of Boric Acid on Root Dentin Mineral Content and Bond Strength of AH-Plus: A SEM-EDX Study


AKMAN M., BELLİ S., OLCAY K., ÖZÇOPUR B.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.22, no.1, pp.14-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

To investigate the effects of boric acid, EDTA and citric acid on rootdentinmineral content and on shear-bond strength of AH Plus. Material and Methods: Eighteenextracted mandibular premolars were used. The crowns were removed. The roots were thenlongitudinally sectioned under water cooling to obtain two root halves from each tooth. Elementlevels were examined by SEM-EDX and build-ups were created using AH Plus. The element levelsand shear-bond strength data (MPa) were recorded. After shear-test, the root surfaces werere-grounded, and subjected to 5,25% NaOCl followed by 10% Boric acid, 17% EDTA and 10%Citric acid. The root surfaces were re-examined by SEM-EDX. Shear-test was repeated. The elementlevels and shear-bond strength data (MPa) were recorded and analyzed by using pairedsamples t test. Results: Boric acid increased O, Na, K and Ca/P ratio (p<0.001), did not changeCa, C, Mg contents of root-dentin (p>0.05). EDTA increased O, Na, C, Ca/P ratio (p<0.001), decreasedthe Ca, P, S (p<0.001). Citric acid increased C, Na, Ca/P ratio (p<0.001), decreased Ca,P, S contents (p<0.05). Citric acid did not change shear-bond strength of AH Plus (p=0.218).Both Boric acid and EDTA treatment decreased shear bond strength of the sealer (p=0.000). Conclusion:All the tested materials changed the mineral contents of root dentin. Boric acid andEDTA treatment decreased shear bond strength of AH Plus. Boric acid might be considered as an alternative chelating agent however further experimental and clinical evaluations are needed to use the material safely.
Ammaaçç:: Borik asit, EDTA ve sitrik asitin kök dentininin mineral içeriğine ve AH Plus'ın ma- kaslama bağlanma dayanımına etkisini araştırmaktır. GGeerreeçç vvee YYöönntteemmlleerr:: 18 adet çekilmiş pre- molar dişler kullanıldı. Dişlerin kuron kısımları kaldırıldı. Herbir dişten iki kök yarısı elde etmek için su soğutması altında uzunlamasına kesit alındı. SEM EDX kullanılarak element seviyeleri öl- çüldü. AH Plus ile build-up oluşturuldu. Element seviyeleri ve makaslama bağlanma dayanım de- ğerleri (MPa) kaydedildi. Shear testi yapıldıktan sonra kök yüzeyleri tekrar düzleştirildi ve %5,25 NaOCl'u takiben %10 Borik asit, %17 EDTA and %10 Sitrik asit uygulandı. Kök yüzeyleri tekrar SEM EDX ile ölçüldü. Element seviyeleri ve makaslama bağlanma dayanım değerleri kaydedildi (MPa) ve paired t testi kullanılarak analiz edildi. BBuullgguullaarr:: Borik asit uygulanımı kök dentininin O, Na, K ve Ca/P oranını (p<0.001) artırdı, Ca, C, Mg mineral içeriğini (p>0.05) değiştirmedi. EDTA uygulanımı O, Na, C, Ca/P oranını artırdı (p<0.001), Ca, P, S mineral içeriğini azalttı (p<0.001). Sit- rik asit uygulanımı C, Na, Ca/P oranını artırdı (p<0.001), Ca, P, S mineral içeriğini azalttı (p<0.05). Sitrik asit uygulanımı AH Plus'ın makaslama bağlanma dayanım değerini değiştirmedi (p=0.218). Hem Borik asit hem de EDTA uygulanımı AH Plus'ın makaslama bağlanma dayanım değerini azalttı (p=0.000). SSoonnuuçç:: Tüm test edilen materyaller kök dentininin mineral içeriğini değiştirdi. Borik asit ve EDTA AH Plus'ın makaslama bağlanma dayanımını azalttı. Borik asit alternatif şelasyon ajanı ola- rak düşünülebilir ancak materyalin kullanım güvenilirliği için daha ileri çalışmalara ve klinik uy- gulamalara ihtiyaç vardır.