Torakolomber burst kırığı hastalarının kifliye özel TLSO korse ile erken mobilizasyonu


ÖZTÜRK İ., ERTÜRER R. E., SÖNMEZ M. M., SARI S., ŞEKER A., SEÇKİN M. F.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, vol.46, no.5, pp.373-378, 2012 (SCI-Expanded) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 5
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.373-378
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çal›flmada, nörolojik defisiti olmayan ve stabil olarak de¤erlendirilen burst tipi torakolom- ber vertebra k›r›klar›nda, kifliye özel yap›lan torakolumbosakral ortez tedavisinin etkinli¤inin araflt›r›l- mas› amaçlanm›flt›r. Çal›flma plan›: Denis s›n›fland›rmas›na göre torakolomber (T11-L2) burst tipi vertebra k›r›¤› nedeni ile 2002-2009 y›llar› aras›nda konservatif tedavi uygulanan 26 hasta (14 erkek; 12 kad›n; ortalama yafl: 46.03, da¤›l›m: 18-64) çal›flmaya al›nd›. On iki hastada yüksekten düflme (%46.2), yedi hastada araç içi trafik kazas› (%26.9), dört hastada araç d›fl› trafik kazas› (%15.4) ve üç hastada basit düflme (%11.5) etiyolojik neden olarak saptand›. Hastalar›n hiçbirinde nörolojik defisit yoktu ve MRG ile yap›lan de- ¤erlendirmede posterior ligamentöz komplekste hasar bulunmamaktayd›. Hastalar›n klinik de¤erlen- dirmesinde Denis’in a¤r› ve fonksiyonel skorlamalar› kullan›ld›. Radyolojik de¤erlendirmede k›r›k son- ras› ve takiplerde bölgesel kifoz aç›s›, sagital indeks ve yükseklik kayb› yüzdesi ölçülüp istatistiksel ola- rak k›yasland›. Ortalama takip süresi 48.5 (da¤›l›m: 12-77) ayd›. Bulgular: Son kontrolde a¤r› skoru ortalamas› 1.65, fonksiyonel skor ortalamas› 1.15 olarak bulundu. Yir- mi hastan›n travma öncesi ifl veya aktivitelerine aynen, alt› hastan›n da hafif k›s›tlamalarla geri döndü¤ü sap- tand›. Ortalama ifle dönüfl süresi 3.64 (da¤›l›m: 2-6) ay olarak saptand›. Takip dönemi ölçümlerinde bölge- sel kifoz aç›s›, sagital indeks ve yükseklik kayb› yüzdesi de¤erlerinin anlaml› olarak artt›¤› saptand› (p<0.05). Ç›kar›mlar: Stabil tip torakolomber burst k›r›klar›n›n konservatif tedavisi yayg›n olarak kabul gören bir uygulamad›r. Erken dönemde kifliye özel yapt›r›lan TLSO uygulamas› ile mobilizasyon sa¤lanma- s› vertebral beden yüksekli¤i kayb›na ra¤men fonksiyonel aç›dan etkili bir tedavi seçene¤idir.