Emotions and Coping Strategies Related to the Birth of Women in the Postpartum Period: A Qualitative Study


Creative Commons License

VURAL P. I., KÖRPE G.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2021, no.15, pp.513-522, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to determine the emotions and coping strategies related to the birth of women in the postpartum period. Method: This study was carried out with 40 postpartum women. The data used in the research were collected through interviews in April-May 2018. The data collection tool consists of two parts, a "Descriptive Characteristics Form" with introductory information about women, and a semi-structured "Interview Form". Results: 32.5% of the women were in the 26-30 age range and 35% were university graduates. Women stated that they had the most fear (44.08%). 27.78% of women were afraid of surgical intervention and found that they used prayer to cope with the fear of birth (41.81%). 92.5% of women reported that maternal feelings ended all negative feelings. Conclusion: It was determined that the knowledge levels of the women were very low and brought negative feelings. At the same time, it was found that women showed coping strategies of the traditional type with negative feelings.
Amaç: Bu çalışmada postpartum dönemdeki kadınların gebelik süresince doğuma yönelik hissettikleri duyguların ve bunlarla baş etme biçimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma postpartum dönemdeki 40 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler Nisan-Mayıs 2018 tarihlerinde görüşme yapılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı kadınlara ait tanıtıcı bilgilerin olduğu bir “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve yarı yapılandırılmış “Görüşme Formu” olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bulgular: Kadınların %32,5’i 26-30 yaş aralığında olup, %35’i üniversite mezunudur. Kadınlar en çok (%44,08) korku duygusuna sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Kadınların %27,78’si cerrahi girişimden korkmakta olup, doğum korkusu ile baş etmede dua etmeyi (%41,81) kullandıkları bulunmuştur. Görüşme yapılan 40 kadının 37’si (%92,5) annelik duygularının bütün olumsuz duyguları bitirdiğini ifade etmiştir. Sonuç: Sonuç olarak çalışmaya katılan kadınların doğuma yönelik bilgi düzeylerinin oldukça düşük olmasının beraberinde olumsuz duyguları getirdiği belirlenmiştir. Aynı zamanda kadınların olumsuz duygularıyla geleneksel tipte baş etme davranışları gösterdikleri saptanmıştır.