Breastfeeding Success Rate during the Early Postpartum Period among Primiparous Mothers Who had Vaginal Delivery and Associated Factors


Creative Commons License

GÖNENLİ S., AYAR KOCATÜRK A., YEŞİLÇİÇEK ÇALIK K.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.28, no.3, pp.191-200, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The study was conducted to determine the factors affecting breastfeeding success during early postpartum period among primiparous mothers who had a vaginal delivery. Method: The sample of this descriptive study, which was carried out at the birth clinic of a public hospital in Istanbul between June and July 2015 was composed of 278 primiparous mothers. The data were collected using a questionnaire prepared in line with the purpose of the study and the LATCH breastfeeding assessment scale. Numbers and percentage values were used during the analysis of the data. Findings: All of the mothers have been trained in the prenatal period about breastfeeding. Most of them had accurate knowledge and practices about breastfeeding and received information and breastfeeding support from midwives/nurses a few times during the postpartum period. The majority of the mothers who initiated breastfeeding at the hospital had problems during the first practice and needed help. After being discharged, almost all of them had worries about the continuation of breastfeeding and asked for breastfeeding consultancy during the postpartum period. The mean score of the mothers on the LATCH scale was 7.9 ± 1.46. Conclusion: It was seen that although the theoretical knowledge of the mothers about breastfeeding has been at a good level, this knowledge could not be turned into action. In order to initiate and maintain successful breastfeeding especially in primiparous mothers, in terms of their self-confidence, it is important to repeat practical breastfeeding training periodically and to inspect whether this acquired knowledge was put into practice
Amaç: Çalışma normal doğum yapan primiparannelerin erken doğum sonu dönemde emzirmebaşarısını etkileyen faktörleri belirlemek amacıylayapıldı.Yöntem: Haziran-Temmuz 2015 tarihleri arasındaİstanbul da bir devlet hastanesinin doğum kliniğindegerçekleştirilen bu tanımlayıcı çalışmanın örneklemini278 primipar anne oluşturdu. Veriler amacına uygunhazırlanmış anket formu ve LATCH emzirmedeğerlendirme ölçeği ile toplandı. Verilerin analizindesayı ve yüzdelik değerler uygulandı.Bulgular: Annelerin tamamı doğum öncesi dönemdeemzirme konusunda eğitim aldı. Çoğunluğununemzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları doğruydu vedoğum sonrası erken dönemde emzirme konusundabirkaç kez ebe/hemşireden bilgi ve emzirme desteğialmışlardı. Emzirme uygulamasını ilk defa hastanedeyapan annelerin çoğunluğu ilk emzirmede sorunyaşadılar ve yardıma ihtiyaç duydular. Taburcuolduktan sonra nerdeyse tamamının emzirmeyisürdürmek ile ilgili endişeleri var ve doğum sonrasıdönemde emzirme danışmanlığı istediler. AnnelerinLATCH ortalama puanları 7.9±1.46 idi.Sonuç: Çalışmada annelerin emzirme hakkındateorik bilgi ve uygulamalarının iyi düzeyde olmasınakarşın bu bilgilerin davranışa dönüşemediğigörülmektedir. Özellikle primipar annelerde başarılıbir emzirmenin başlatılıp sürdürülmesi için doğumsonrası dönemde de belli aralıklarla uygulamalıolarak emzirme eğitimlerinin yinelenmesi, eğitimlerinuygulamaya geçip geçmediğinin kontrol edilmesiözgüven taşımaları açısından önemlidir.