INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MOBILIZATION WITH MOVEMENT METHOD ON RANGE OF MOTION, JUMPING AND PERFORMANCE


Creative Commons License

MENEK B., MENEK M. Y., TARAKCI D.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.1, pp.80-90, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of the study is to examine the immediate effect of mobilization technique and dynamic stretching onhamstring length, agility performance, and horizontal jumping. Twenty-four university students aged 20-25 years wereincluded in the study. Demographic data, hip flexion range of motion, and horizontal jump distance of individualswere evaluated before the study. Goniometer was used to measure hip flexion; the tape measure was usedfor horizontal jump distance and T-test and Illinois tests were used for agility performance. After the first evaluation,the individuals were rested for 30 minutes to avoid fatigue and divided into two groups. Dynamic stretching exerciseswith 10 repetitions for hamstring, quadriceps and gastrocnemius muscles were applied to the first group (Dynamicstretching group, n = 22). In the second group (Mobilization group n = 26), 10 repetitions of mobilization withmovement were applied to the quadriceps and gastrocnemius muscles, and 3 repetitions of straight leg raisingtechnique was applied to the hamstring muscle. After the techniques were applied, the evaluation parameters wereperformed again. When the values of the mobilization group before and after the application were examined,statistically significant results were found in all parameters (p<0,05). In the dynamic stretching group, there was nostatistically significant change in the horizontal jump test (p>0.05), while a significant difference was found in all otherparameters. When the difference analysis of the study was examined, the values of the mobilization group hadsignificant results compared to the dynamic stretching group (p<0.05). As a result of this study, significant results werefound in both groups. Because mobilization techniques provide a better improvement in jumping distance, agility performance and hamstring length parameters compared to dynamic stretching, dynamic stretching exercises can bepreferred before activity instead of mobilization with movement.
Çalışmanın amacı hareketle birlikte mobilizasyon tekniği ve dinamik germenin hamstring uzunluğu, çeviklik performansı ve horizontal sıçramaya olan anlık etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya 20-25 yaş aralığında 48 üniversite öğrencisi alınmıştır. Çalışma öncesi tüm bireylerin demografik bilgileri, hamstring uzunluğu, horizontal sıçrama mesafeleri ve çeviklik performansları değerlendirildi. Çalışmaya katılan bireylerin hamstring uzunluğu gonyometre, horizontal sıçrama mesafesi mezura, çeviklik performansı ise T-Test ve Illinois testlerikullanılarak ölçüldü. İlk değerlendirme sonrasında bireyler yorgunluk oluşmaması için 30 dakika dinlendirildi ve iki gruba ayrıldı. Birinci gruba (Dinamik germe grubu, n=22) hamstring, quadriceps, gastroknemius kaslarına 10 tekrarlı dinamik germe egzersizleri uygulandı. 2. Gruba (Mobilizasyon grubu n=26) ise 10 tekrarlı olacak şekilde quadriceps ve gastroknemius kaslarına hareketle birlikte mobilizasyon, hamstring kasına ise 3 tekrarlı olacak şekilde düz bacak kaldırma tekniği uygulandı. Teknikler uygulandıktan sonra çalışma öncesi yapılan değerlendirme parametreleri tekrar yapıldı. Mobilizasyon grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki değerleri incelendiğinde horizontal sıçrama, Illinois testi, T-test ve hamstring uzunluk ölçüm parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur (p<0,05). Dinamik germe grubunda ise horizontal sıçrama testinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik görülmezken (p>0,05), diğer bütün parametrelerde anlamlı fark saptanmıştır. Çalışmanın fark analizi incelendiğinde ise, mobilizasyon grubu değerlerinde dinamik germe grubuna oranla daha anlamlı sonuçlar görülmüştür (p<0,05). Bu çalışmanın sonucunda her iki grupta da anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Mobilizasyon tekniklerinin dinamik germeye oranla, sıçrama mesafesi, çeviklik performansı ve hamstring uzunluğu parametrelerinde daha iyi bir gelişim sağlaması sebebiyle aktivite öncesi dinamik germe egzersizleri yerine tercih edilebilir.