Comparison of Torsional Resistance of Reciproc®, WaveOne™ and One Shape® Nickel-Titanium Instruments


SEZGİN G. P., GÜNDOĞAR M.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.26, no.1, pp.26-30, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of this study is to evaluate the torsional resistance of Reciproc®, WaveOne™ and OneShape® nickel-titanium (NiTi) instruments. Material and Methods: 20 Reciproc R25 (25/.08), 20 WaveOne Primary (25/.08) and 20 One Shape (25/.06) files were used in this study. Torsional resistance test was applied to files according to ISO 3630-1. Three millimeters of each file tip was fixed and shaft of the files were rotated with 2 rpm speed until the fracture. Load amount involved and angle of rotation of the files at failure were recorded. The fracture surfaces of 6 files (n:2 for each group) were examined under a scanning electron microscope. The data were analyzed with one-way analysis of variance using SPSS 21.0 (IBM-SPSS Inc., Chicago, IL, USA) program. Statistical significance level was set as 5% (p<0.05). Results: Reciproc instruments showed the highest torsional resistance, while the lowest resistance was shown at One Shape group (p<0.05). WaveOne group showed higher torsional resistance than One Shape group (p<0.05). On the other hand, One Shape file showed significantly higher angular rotation to fracture than Reciproc and WaveOne files (P<0.05). No statistical difference was found between Reciproc and WaveOne files (p>0.05). Conclusion: Within the limitations of the study Reciproc NiTi single file system had higher torsional resistance than WaveOne and One Shape files.
Amaç: Bu çalışmada Reciproc®, WaveOne™ ve OneShape®nikel-titanyum (NiTi) eğelerinin torsiyonel dirençlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 20 adet Reciproc R25 (25/,08), 20 adet WaveOne Primary (25/,08) ve 20 adet OneShape (25/,06) eğesi dâhil edildi. Eğelere ISO 3630-1 şartnamesineuygun olarak torsiyon testi uygulandı. Eğelerin apikal 3 mm’lik kısımları sabitlendi ve eğelerin şaftı, eğeler kırılıncaya kadar 2 rpm hız değeri ile döndürüldü. Eğelerin kırılması için gereken en fazla yük miktarıve eğelerin kırılıncaya kadar yaptığı açılar kayıt edildi. Eğelerde oluşankırık tipinin belirlenmesi için 6 eğenin kırık yüzeyleri (n:2 her grupiçin) taramalı elektron mikroskopu ile incelendi. Elde edilen verilerSPSS 21,0 (IBM-SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanılarak,tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile istatistiksel olarak değerlendirildi. İstatistiksel önem seviyesi %5 olarak ayarlandı (p<0,05). Bulgular: Torsiyona karşı en yüksek direnç Reciproc grubunda görülürken,en az direnç ise One Shape grubunda görülmüştür (p<0,05). WaveOnegrubu, One Shape grubundan daha yüksek torsiyon direnci göstermiştir (p<0,05). Eğelerin kırılıncaya kadar yaptığı açı miktarları göz önünealındığında, One Shape eğesi, Reciproc ve WaveOne eğelerinden dahafazla açı yaparak kırılmıştır (p<0,05). Reciproc ve WaveOne eğeleriarasında kırılma açıları bakımından istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Çalışmanın sınırları dâhilinde Reciproc NiTitek eğe sistemi test edilen diğer WaveOne ve One Shape eğelerindendaha yüksek torsiyonel direnç göstermiştir.