Determination and Evaluation of Sleeplessness and Fatigue and The Factors Associated With It Among Emergency Medicine Residents Working At Education And Research Hospitals in Istanbul


Creative Commons License

İZ M., TOPAÇOĞLU H., DİKME Ö., BAYIL E., LAYIK M. E., AY İZ F. B., ...More

Van Tıp Dergisi, vol.26, no.1, pp.91-96, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.5505/vtd.2019.75010
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.91-96
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: This study is aimed to determine and evaluate the factors which affect the level of sleep and fatigue among the emergency medicine residents working at education and research hospitals in Istanbul. Materials and Methods: This is a prospective and crosssectional survey study that was carried out among emergency medicine residents working at education and training hospitals in İstanbul in 2013. At the time of study, we have revealed a total of 240 emergency medicine residents. The study was based on voluntary participation. Survey forms were distributed to the participants. In the study Piper Fatigue Scale and Epworth Sleep Scale are used for measurement of fatigue. Participants also answered the survey related to demographic factors. Results: There are 130 male and 63 female emergency medicine residents at the mean age 29.8±3.7 year (Participation rate 80.4%). According to Piper Fatigue Scale, the most common fatigue time of emergency medicine residents is detected 55.4% as months. 12.4% of residients never feel fatigue. At Piper Fatigue Scale, there was no statistically differences between general fatigue times and rates of age, sex, marital status, children, chronic illness, drug use, drug type, tobacco use, duration of residency, total profession time, guard time, month study period, general practice in emergency department of emergency residients.. According to Epworth Sleep Scale 66.8% of residients were determined normally sleepy, 26.4% sleepy and 6.7% very sleepy. Conclusion: Severe working conditions, intense and shift working and stress factors increase the level of sleep and fatigue among emergency medical residients.
Amaç: Bu çalışmada İstanbul‟daki eğitim ve araştırmahastanelerinde çalışan acil tıp asistanlarında uykululuk veyorgunluk düzeyinin belirlenmesi ve etkileyen faktörlerindeğerlendirilmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışma prospektif, kesitsel bir anketçalışması olarak düzenlendi. İstanbul‟daki eğitim ve araştırmahastanelerinde 2013 yılında çalışmakta olan acil tıp asistanlarıüzerinde yapıldı. Çalışmanın yapıldığı dönemde toplam 240 aciltıp asistanı olduğu saptandı. Çalışmaya katılımda gönüllük esasıalındı. Çalışmaya katılan acil tıp asistanlarına ankete dayalı formdağıtıldı. Çalışmada yorgunluk ve uykululuk ölçümünde PiperYorgunluk Ölçeği ve Epworth Uykululuk Ölçeği kullanıldı.Katılımcılar ayrıca bazı sosyodemografik faktörlere ait anketicevaplandırdı.Bulgular: Çalışmaya yaş ortalamaları 29.8±3.7yıl olan 130(%67.4) erkek, 63 (%32.6) kadın toplam 193 acil tıp asistanıdahil edildi (Katılım oranı %80.4). Piper yorgunluk ölçeğindeacil tıp asistanlarının genel yorgunluk süresi en sık %55.4 ileaylar olarak saptandı. Acil tıp asistanlarının %12.4‟ü yorgunlukhissetmediğini belirtmiştir. Piper yorgunluk ölçeğinde genelyorgunluk süresi ile acil tıp asistanlarının yaş ortalamaları,cinsiyet, medeni hal, çocuk, kronik hastalık varlığı ilaç kullanımı,kullandığı ilaç tipi, sigara kullanımı, asistanlık süresi, meslektekitoplam süresi, nöbet saati, aylık çalışma süresi ve pratisyenlikteacil serviste çalışma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlıfark saptanmamıştır. Epworth uykululuk ölçeğine göreasistanların %66.8‟inde normal gündüz uykululuk hali,%26.4‟ünde artmış gündüz uykululuk hali, %6.7‟sinde şiddetligündüz uykululuk hali saptanmıştır.Sonuç: Acil tıp asistanları arasında özellikle ağır çalışmakoşulları, yoğun ve vardiyalı iş temposu, eşlik eden stresfaktörleri uykululuk ve yorgunluk düzeyini arttırmaktadır.