A GENERAL REVIEW OF GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY


DEMİR USLU Y., KEDİKLİ E.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.52, no.3, pp.66-81, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Undoubtedly, if an organization wants to adapt changing conditions, provide continuance, improve productivity and competitiveness, should use human resource efficiently. So, human resource departments have important tasks to provide sustainability and business strategy. Thanks to green/environmental policies organization may increase personal motivation and efficiency and also decrease costs. In addition to these, firms contribute their image and brand value significantly. In order to provide sustainability, in today’s conditions, firms especially prefer to corporate citizenship and sustainability environmental projects. In this scope Green Human Resource Management; has a role for adapting social and environment friendly policies to business management, HR policies and practices, personal training and development even responsibilities. Furthermore, even departments of businesses with regards to provide sustainability; Green-HRM policies and practices help to decrease to carbon footprints of organization and personal. General purpose of this study is research importance of Green-HRM in terms of sustainability strategies of organizations and contributes to Turkish literature that hardly doesn’t have studies in Green-HRM. As a matter of fact, in Turkey, there is no study and research adequately. Present studies especially focusing; new job opportunities and technologies about renewable energy resources, minimizing to environmental damage and environmental sustainability. But, there is no study about how green culture adapt to business, how classical human research management policy and practices adapt to green target and policy. The main purpose of this study is encourage the studies about this subject.
Örgütlerin değişen koşullara ayak uydurabilmesi, devamlılığını sağlayabilmesi, karlılığını ve rekabetgücünü artırabilmesi kuşkusuz insan sermayesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıylasağlanabilmektedir. Bu yönden işletme stratejilerinin uygulanabilmesi, sürdürülebilirliğinsağlanabilmesi bakımından insan kaynakları yönetimine önemli görevler düşmektedir. İnsankaynakları çevre dostu politikaları sayesinde çalışanların motivasyonlarını ve verimlilikleriniartırabilir, işletme maliyetlerini düşürebilir. Ayrıca örgütler sosyal sorumluluk ve yeşil politikalarsayesinde örgüt imajına ve marka değerine de önemli ölçüde katkı sağlayabilir. Günümüz rekabetkoşulları çerçevesinde sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına örgütler açısından en çok tercih edilenkonular; sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir çevre projeleridir. Bu noktada yeşil insan kaynaklarıyönetimi; örgütlerin bir paydaşı olduğu çevre ve toplum ile ilgili politikaların işletme yönetimine,insan kaynakları politika ve uygulamalarına, çalışanların eğitimlerine ve sorumluluklarınauyarlanmasında temel işleve sahip bir unsur olarak değerlendirilebilir. Ayrıca; çalışma ortamlarıdahil işletmelerin tüm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeşil insan kaynaklarıyönetimi uygulamaları, çalışanların ve örgütün karbon ayak izlerini azaltmasına yardımcıolmaktadır. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerinin gerçekleştirilebilmesiaçısından yeşil insan kaynakları yönetiminin önemini vurgulamak ve Yeşil-İKY konusunda kısıtlı olanTürkçe literatüre katkıda bulunabilmektir. Nitekim Ülkemizde Yeşil-İKY konusu hakkında yeterinceçalışma veya araştırma bulunmamaktadır. Mevcut çalışmalar özellikle yenilenebilir enerjikaynaklarının doğurduğu yeni iş alanları ve teknolojileri, çevreye verilen zararın minimize edilmesive çevresel sürdürülebilirlik üzerinde odaklanmıştır. Ancak işletmelere yeşil kültürün nasıl adapte edileceği, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının yeşil politika ve amaçlarına uyarlanmasısürecinde nasıl bir yol izleyeceği konusunda yeterli miktarda çalışma bulunmamaktadır. Buçalışmanın temel hedefi bu yöndeki araştırmaları teşvik edebilmektir.