Comparison of Physical Activity, Quality of Life, Depression, Anxiety, Fatigue and Sleep Quality in Early and Late Postmenopausal Women


Creative Commons License

R. Ö., Elverişli G. B., Atılgan E.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.1332-1345, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of the study was to compare the quality of life, physical activity, depression, anxiety, fatigue and sleep quality of women in the early and late postmenopausal period. Relational screening model was used in the study. Research data were obtained from 60 postmenopausal women who volunteered to participate in the study. Women within 1-4 years of postmenopause were included in the early postmenopausal period group, and women within 5-8 years were included in the late postmenopausal period group. Data were collected with demographic information form, International Physical Activity Questionnaire-Long form (IPAQ-LF), SF-36 Quality of Life Questionnaire (SF-36), Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAQ), Fatigue Severity Scale (FSS), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Evaluation of data was done with descriptive statistics, Spearman correlation and multiple regression analysis. In the study, it was determined that the physical activity levels of women in the early postmenopausal period were higher than those of the women in the late postmenopausal period. There was a negative, significant and weak correlation between physical activity level and postmenopausal time. A weak positive correlation was found between the emotional role difficulty, which is the sub-parameter of the quality of life scale, and the physical activity levels of the participants. It was found that the level of physical activity decreased as the time passed after menopause increased. It was observed that the decrease in physical activity in postmenopausal women negatively affected the quality of life.
Çalışmanın hedefi, erken ve geç postmenopozal dönemde olan kadınların yaşam kalitesi, fiziksel aktivite, depresyon, anksiyete, yorgunluk ve uyku kalitelerini karşılaştırmaktı. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanıldı. Araştırma verileri, postmenopozal dönemde olan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 kadından elde edildi. Menopoz sonrası 1-4 yıl içinde olan kadınlar erken postmenopozal dönem grubuna, 5-8 yıl içinde olanlar kadınlar geç postmenopozal dönem grubuna dahil edildi. Veriler kişisel bilgi formu, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Uzun form (UFAA-UF), KF-36 (KF-36) Yaşam Kalitesi Anketi, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ), Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile toplandı. Verilerin analizi betimsel istatistikler, Spearman korelasyon ve çoklu regresyon analiziyle yapıldı. Çalışmada erken postmenopozal dönemde bulunan kadınların fiziksel aktivite seviyelerinin, postmenozal geç dönemdeki kadınlardan yüksek olduğu belirlendi. Fiziksel aktivite seviyesi ile postmenopozal süre arasında negatif, anlamlı ve zayıf düzeyde bir ilişki olduğu görüldü. Yaşam kalitesi ölçeği alt parametresi olan emosyonel rol güçlüğüyle ve katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri arasında zayıf düzeyde, pozitif ilişki bulundu. Menopoz sonrasında geçen süre uzadıkça fiziksel aktivite düzeyinde azalma olduğu bulundu. Postmenopozal kadınlarda fiziksel aktivitenin azalmasının yaşam kalitesini olumsuz etkilediği görüldü.