Single Center Experience in Percutaneous Endoscopic Gastrostomy


HIZARCI B., KIZILASLAN D., ERTUĞRUL G.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.34, no.2, pp.135-138, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Gastrostomies are used to provide long-term enteral treatment in patients with inadequate oral intake. Today, percutaneous endoscopic gastrostomies (PEG) are preferred more because of the low complication rates compared to surgical and radiological gastrostomies and can be performed more easily at the bedside. The aim of this retrospective study is to evaluate patients undergoing PEG. Materials and Methods: Between January 2014 and January 2019, 325 patients who underwent PEG at the Istanbul Medipol University Medical Faculty Hospital Intensive Care Unit were retrospectively analyzed. The demographic and clinical features of these patients and postprocedure results were evaluated. Results: The mean age of the patients was 63.8±18.1 years. 200 (61.5%) of these patients were male. The most common indications for PEG implantation were cerebrovascular diseases (SVD) (27.7%). The most common complication in patients was leakage from the side of the tube (4.6%). PEG associated mortality did not develop in these patients. PEG tube was removed in 25 (7.6%) patients whose oral feeding improved. Conclusion: PEG procedure seems appropriate for the maintenance of enteral treatments, especially in critically ill patients with poor oral intake, due to its easy application at the bedside, the low complication and mortality rates. Keywords: Gastrostomy, percutaneous end
Amaç: Gastrostomiler oral alım yetersizliği olan hastalarda uzun süreli enteral tedaviyi sağlamakiçin kullanılmaktadır. Günümüzde cerrahi ve radyolojik gastrostomilere göre komplikasyonoranlarındaki düşüklük ve hasta başında daha kolay yapılabilmesi nedeniyle perkütan endoskopikgastrostomiler (PEG) daha çok tercih edilmektedir. Bu retrospektif çalışmanın amacı, PEG yapılanhastaların değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Ocak 2014 - Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul Medipol Üniversitesi TıpFakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde, PEG yapılan 325 hasta retrospektif olarak incelendi.Bu hastaların demografik ve klinik özellikleri ile işlem sonrası sonuçları değerlendirildi.Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63.8±18.1 yıldı. Bu hastaların 200'ü (%61.5) erkekti.Hastalarda en sık PEG takılma endikasyonu serebrovasküler hastalıktı (SVH) (%27.7). Hastalardaen sık görülen komplikasyon tüp kenarından sızıntıydı (%4.6). Bu hastalarda PEG ile ilişkilimortalite gelişmedi. Oral beslenmesi düzelen 25 (%7.6) hastada PEG tüpü çekildi.Sonuç: Hasta başında kolaylıkla uygulanabilmesi, komplikasyon ve mortalite oranlarının sonderece düşük olması nedeniyle özellikle oral alımın yetersiz olduğu kritik hastalarda, enteraltedavilerin sürdürülebilmesi için PEG işlemi uygun görünmektedir.