THE RISE OF THE SELFIE CULTURE: COMPARISON OF SELFIE SHARING ATTITUDES OF DIGITAL NATIVES AND DIGITAL IMMIGRANTS' ON SOCIAL MEDIA


Creative Commons License

ÇAYCI B., ÇAYCI A. E., EKEN İ.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.10, no.1, pp.242-267, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Selfie is a modern form of the self-portrait. Interdisciplinary scientific studies about selfies have been carried out in different fields such as the presentation of the self, narcissism, entertainment, social interaction, luxury consumption, gender, ethnic identity, self-esteem, consumer culture, social media addiction and identity formation. This study aims to investigate the selfie sharing attitudes of digital natives and digital immigrants on social media in a comparative way by adopting a technological deterministic approach. In the study conducted for this purpose, the survey technique is used as data collection method. The scale that developed by Balakrishnan and Griffiths (2017) is used during the research preparation process. The scope of the research consists of all social media users born before 1980 and after 1980, who have shared selfies at least once on social media. The sample of the study is determined by purposeful sampling technique. The research sample consists of 852 users who share selfies on social media in total, in the categories of digital native with 429 participants and digital immigrants with 423 participants. The participants in the sample of the research are reached by online survey method. In this study, it is concluded that digital natives shared selfies on social media more intensely due to six factors (self-confidence, attention seeking, environmental enhancement, social comformity, mood modification and social competition) compared to digital immigrants. 
Özçekim, modern bir otoportre şeklidir. Özçekimle ilgili benliğin sunumu; narsisizm, eğlence, sosyal etkileşim, lüks tüketim, cinsiyet, özsaygı, tüketim kültürü, sosyal medya bağımlılığı ve kimlik oluşumuyla ilgili disiplinlerarası araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, teknolojik belirlenimci yaklaşımı benimseyerek dijital yerlilerin ve dijital göçmenlerin sosyal medyada özçekim paylaşım tutumlarını incelemektir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın, veri toplama yöntemi anket tekniği olarak belirlenmiştir. Balakrishnan ve Griffiths (2018) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Araştırma evrenini, sosyal medyada en az bir defa özçekim paylaşımı yapmış olan 1980 öncesi ve 1980 sonrası doğumlu sosyal medya kullanıcıları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örneklem tekniğiyle belirlenmiş ve sosyal medyada özçekim paylaşımı yapan 429’u dijital yerli, 423’ü dijital göçmen kategorisinde, toplamda 852 katılımcıdan meydan gelmektedir. Katılımcılara çevrimiçi anket yöntemiyle ulaşılmıştır. Araştırmayla dijital yerlilerin çevre geliştirmek, sosyal rekabeti arttırmak, ilgi görmek, ruh halini değiştirmek, özgüvenini arttırmak ve kendisini bir gruba ait hissedebilmek için dijital göçmenlere kıyasla daha yoğun bir şekilde sosyal medyada özçekim paylaşımları yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.