THE YIELD ANALYSIS IN PRODUCTİON COMPANİES BY AUDİT


UZUN KOCAMIŞ T.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.3, no.2, pp.203-219, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Change and development of the manufactured goods and technology also affects production processes. Tax authorities have to follow these developments closely in order to identify tax base reliable and fair. In this context, efficiency analysis is a tax review procedures that to demonstrate the company's productivity and to measure efficiency, trying to establish the relationship between cause and effect which should be. Yield and fire investigations are conducted on books and documents primarily. When the differences are occurred authorities can deduction to ex officio. it is obvious that there are some difficulties in practice and taxpayers does not have standards. In our article, inventory control were discussed within the concept of tax audits. Yield analysis examining all aspects and it is devoted to the application for ensuring that the subject more understandable
Üretilen malların ve teknolojilerinin değişmesi ve gelişmesi üretim süreçlerini de etkilemektedir. Vergi matrahlarının gerçeğe uygun ve güvenilir tespitin yapılabilmesi için vergi idareleri bu gelişmeleri yakından takip etmek zorundadırlar. Bu bağlamda, randıman incelemesi, işletmenin verimliliğinin ortaya konması ve verimliliğin ölçülmesi, olması gereken ile olan arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalışan bir vergi inceleme tekniğidir. Randıman ve fire incelemeleri öncelikle defter ve belgeler üzerinde yapılmaktadır. Farklılıkların ortaya çıkması durumunda idare res'sen tarh yoluna gidebilmektedir. Uygulamada bazı noktalarda sıkıntılar olduğu ve vergi mükelleflerinin standartlarının olmadığı anlaşılmaktadır. Çalışmamızda vergi denetimi kavramı kapsamında stok denetimi ele alınmıştır. Randıman incelemesi tüm yönleriyle incelenerek konunun daha anlaşılabilir olmasının sağlanması için uygulamalara yer verilmiştir