Comparison of Success Level of Pharmaceuticals Representatives at Proficiency Training and Their Demographic Characteristics


DÜZCÜ T., AKYOL M., SANCAR O.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.20, no.2, pp.203-218, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.203-218
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

When examined national and international studies on pharmaceutical representatives have shown that these studies were done with a limited number of pharmaceutical representatives and do not represent pharmaceutical representatives’ profile in adequately. The vast majority of pharmaceutical representatives who have worked at pharmaceutical sector in Turkey, have joined “Proficiency Training for Medical Product Promotion Representatives”. This study aims to show some demographic data of pharmaceutical representatives in Turkey and comparing between the success level of the participants’ in proficiency exam and participants’ demographic data. This training consist of 7 modules. In this study, “Promotion Module in Pharmaceutical Sector” was determined by easy sampling. 3646 person participated in the study. For comparison group, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Wilcoxon signed rank test was used pre-test and post test scores of course of “Promotion Module in Pharmaceutical Sector”. IBM SPSS Statistics 21.0 was used for statistical analysis and p<0.05 value was significant. 79.4% of respondents were male and weighted average age is between 30-39 rank (n=2387). 73.3% of respondents graduated from bachelor’s degree. The proficiency examination results have shown that women have a higher success rate and when the educational level and age level increases, the level of success increase. It was observed compared with the level of education and success level of exam, when the educational level increases, the level of success in proficiency exam increase. Difference between pretest and post-test in the study and the high success rate on post tests indicate that the training had contributed to participants.
Tıbbi mümessiller ile ilgili ulusal ve uluslararası yapılan çalışmalar incelendiğinde; çalışmaların kısıtlı sayıdaki tıbbi mümessiller ile yapıldıkları ve tıbbi mümessil profilini yeterli düzeyde yansıtmadığı görülmüştür. Türkiye’de ilaç sektöründe çalışan tıbbi mümessillerin büyük bir çoğunluğu, Ürün Tanıtım Temsilcisi Yeterlilik Eğitimine katılmıştır. Bu çalışmada, eğitime katılan tıbbi mümessillerin; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyleri gibi bazı demografik özellikleri belirlenerek, bu bilgilerin sınavdaki başarı düzeyleri ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu eğitim 7 modülden oluşmaktadır. Bu çalışmada “İlaç Sektöründe Tanıtım Modülü”, araştırmacının hazırlanmasında görev aldığı modül olduğundan kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmada toplam 3.646 kişinin verilerine ulaşılmıştır. İlaç Sektöründe Tanıtım dersinin ön test ve son test puanlarının, ikili ve üçlü grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis non-parametrik varyans analizi kullanılmıştır. İlaç sektöründe tanıtım dersinin ön test ve son test puanlarının karşılaştırılmasında Wilcoxon İşaretli Sıra testi uygulanmıştır. İstatistiksel analizler ve hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 21.0 kullanılmış ve p<0,05 düzeyi anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bireylerin %79,4’ünün erkek, ağırlıklı yaş ortalamasının ise (n=2.387) 30-39 yaş arası olduğu görülmüştür. Çalışmada yer alan bireylerin %73,3’ü lisans mezunudur. Kadınların sınavdaki başarı oranının daha yüksek olduğu, eğitim düzeyi ve yaş arttıkça sınavdaki başarı oranının da arttığı görülmektedir. Eğitim düzeyi ile sınav başarısı karşılaştırıldığında; eğitim düzeyi arttıkça sınavdaki başarı oranının arttığı gözlemlenmektedir. Çalışmada ön test ve son testler arasındaki farklılık ve son testlerdeki başarı oranlarının yüksek oluşu eğitimin katılımcılara katkı sağladığını göstermektedir.