The Role of the European Court of Human Rights in the Implementation of Its Own Judgments


KARAKUL S.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.125-156, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

At the beginning, the European Court of Human Rights (“ECtHR” or “the Court”) delivered declaratory judgments restricted only to find out whether any provision of the European Convention on Human Rights (“ECHR” or “the Convention”) and its Additional Protocols were violated in a given application or not. Lately however, ECtHR started to deliver imperative judgments requiring respondent state to stop or remedy the violation, and additionally to take some general or individual measures in domestic law. The judgments qualified as pilot, semi-pilot and quasipilot or judgments delivered under Article 46 of the ECHR require respondent state to take appropriate measures in domestic legal system with a view to remedying violations of the Convention. This paper examines the role of the ECtHR in the implementation of its own judgments and includes three parts. The first part examines the jurisdiction of the ECtHR under Article 46 of the Convention; the second part explores the pilot-judgment procedure and its application; and the last part analyses the judgments of the ECtHR relying on Article 46 of the ECHR.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM veya Mahkeme) ilk dönemlerinde yalnızcaAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS veya Sözleşme) ve Ek Protokol hükümlerininsomut başvuruda ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesiyle sınırlı olarak tespit kararlarıvermiştir. Ancak AİHM son zamanlarda, davalı devletin ihlali sonlandırması veyatelâfi etmesi, ayrıca iç hukukta genel veya özel nitelikte birtakım tedbirler almasınıgerektiren emredici nitelikte kararlar vermeye başlamıştır. Pilot, yarı pilot veya pilotbenzeri olarak nitelendirilen kararlar ile AİHS’nin 46. maddesine dayanarak verilendiğer kararlar, AİHM’nin tespit ettiği Sözleşme’ye aykırılıkların davalı devlet tarafındaniç hukukta giderilmesini gerektirmektedir. AİHM’nin, kendi kararlarının yerinegetirilmesindeki rolünü ele alan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde,AİHS’nin 46. maddesi kapsamında AİHM’nin yetkileri, ikinci bölümde, pilot kararusulü ve uygulaması incelenmekte, son bölümde ise AİHM’nin, AİHS’nin 46. maddesinedayanarak verdiği kararlar değerlendirilmektedir.